Біоінформатика та структурна біологія

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3025, дійсний до 01.07.2027

Шифр дисципліни Семестр Назва курсу Лектор/Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.03 9 Технології аналізу даних Васильев Т.А., к.ф.-м.н., асистент
ОК.02 9

Структурна та функціональна геноміка

Самофалова Д. О., к.б.н., доцент кафедри
Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
ОК.05 9 Загальна та прикладна біоінформатика Самофалова Д. О., к.б.н., доцент кафедри
Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
ОК.07 9 Обчислювальна хімія Войтешенко І. С., к.ф.-м.н., асистент
ОК.08 9 Математичні методи в сучасній біології  Русінчук Н.М.,к. ф.-м. н., асистент
ОК.01 9 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

Єфіменко В. В.

ОК.04 9-10 Програмування в біоінформатиці

Рибалка І. Є., асистент

Войтешенко І. С., к.ф.-м.н., асистент 

ОК.09 10 Структурна біологія

Драган А. І., к.б.н., доцент

ОК.13 10 Визначення структури біологічних макромолекул

Комаров І. В., д. хім. н., професор

ОК.10 10 Моделювання складних систем

Русінчук Н.М.,к. ф.-м. н., асистент

ОК.11 10 Інженерія програмного забезпечення Сусь Б. Б., к.ф.-м.н., асистент
ОК.12 10 Комп’ютерна практика Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
ОК.06 10

Професійна та корпоративна етика

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

Єфіменко В. В.

ОК.14 12 Тенденції сучасної біоінформатики Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
ОК.15 11 Науково-виробнича практика Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
ОК.17 12 Кваліфікаційний іспит з біології Відповідальна кафедра
ОК.16 12 Магістерська робота Відповідальна кафедра
ОК.18 12 Іноземна (англійська) мова Пастушенко Т.В., к. філ. н., доцент
Вибір з переліку (студент обирає кілька дисциплін з кожного переліку)
Перелік 1
ДВС.1.01 11 Біоінформатика білків

Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри

ДВС.1.02 11 Молекулярна філогенія

Михайлюк Т. І., д.б.н., професор

ДВС.1.05 11 Техніки і застосування молекулярної динаміки

Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри

ДВС.1.03 11 NextGen ДНК-секвенування і аналіз

Пірко Н., асистент

ДВС.1.04 11 Computational Drug Discovery and Development

Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри

Перелік 2

ДВС.2.01 11 Машинне навчання

Старосила С.А, к.б.н., технічний директор компанії «Рецептор АІ»

ДВС.2.02 11 Програмування на мовах родини С

Бородін В. А., к.т.н., доц., доцент кафедри

ДВС.2.03 11 Проектування баз даних

Рибалка І. Є., асистент

ДВС.2.04 11 Веб програмування

Рибалка І. Є., асистент

Перелік 3

ДВС.3.02 11

Фізика твердого тіла в біології та медицині

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Русінчук Н.М.,к. ф.-м. н., асистент

ДВС.3.01 11 Наноплазмоніка

Гринько Д. О., к. ф.-м. н., доцент

Чегель В. І., к. ф.-м. н., доцент

ДВС.3.03 11 Наноматеріали та структури на їх основі

 

Євтух А. А., д. ф.-м. н., професор

ДВС.3.04 11

Програмовані логічні інтегральні схеми

Сусь Б. Б., к. ф.-м. н., доцент

Перелік 4
ДВС.4.01 12 Психологія

Коваленко А. Б., д.псих.н., проф. завідувач кафедри

ДВС.4.02 12 Логіка

Алексюк І. А., к.ф.н., доцент

ДВС.4.03 12

Історія культури

Панченко В. І., д.ф.н., проф.. завідувач кафедри

Тормахова А. М., к.ф.н., доцент

ДВС.4.04 12 Взаємодії в наносистемах

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор