Інститут високих технологій: бачити світ іншим

В основі створення у 2009 році Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка лежить ідея фундаментального міждисциплінарного підходу для підготовки науковців нового покоління.
 

Міждисциплінарність

Умовність поділу природничих наук стає особливо помітною, коли йдеться про сучасні технології. Біосенсори, метаматеріали, електронні аналізатори речовин, наночастинки в медицині, пошук нових лікарських засобів, моделювання роботи молекул – такі наукові дива вимагають виходу за традиційні рамки спеціальності фізика, хіміка чи біолога. Наша мета – підготовка спеціалістів з розширеним кругозором за рахунок доповнення традиційної профільної освіти з обраної спеціальності знаннями із суміжних природничих наук. Базову освіту за обраною спеціальністю наші студенти-бакалаври отримують на профільних факультетах, викладачі ж ІВТ забезпечують міждисциплінарну складову, а також необхідну математичну підготовку. Така підготовка є унікальною для української системи освіти, і дає змогу нашим студентам на рівних конкурувати з випускниками закордонних вищих навчальних закладів.
 

Дослідження світового рівня

ІВТ має тісні партнерські стосунки з інститутами НАН України (Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова, Інститут магнетизму, Інститут молекулярної біології та генетики, Інститут неорганічної хімії), з вітчизняними компаніями високотехнологічного профілю (Укроргсинтез – Enamine, НаноМедТех), а також з закордонними дослідницькими установами (INSA de Lyon, Karlsruhe Institute of Technology, Cambridge University). Чимало співробітників ІВТ є добре відомими у світі дослідниками, мають багаторічний досвід наукової і викладацької роботи за кордоном, їхні наукові праці відзначені престижними вітчизняними та міжнародними преміями. Виконуючи бакалаврські або магістерські кваліфікаційні роботи, студенти мають змогу долучатися до досліджень на передньому краї сучасної науки, стажуватися в закордонних наукових центрах.
 

Орієнтація на студента

Освіта в Інституті високих технологій не є масовою: ми набираємо близько 60 студентів на рік до бакалаврату і 40 до магістратури. Невеликі академічні групи (10-15 студентів), неформальні зустрічі студентів з керівництвом інституту, можливість навчатися за індивідуальним навчальним планом, факультативні заняття на прохання студентів, можливість навчання за кордоном в рамках студентської академічної мобільності, допомога у працевлаштуванні – все це наша повсякденна практика, що максимально сприяє індивідуальному підходу до навчання.

Інститут  високих технологій (ІВТ)  має статус, рівний факультету університету, і готує бакалаврів за чотирма напрямками підготовки:

  • електроніка (високі технології), з поглибленим вивченням хімії та біології;
  • нанофізика та комп’ютерні технології, з поглибленим вивченням хімії та біології;
  • хімія (високі технології), з поглибленим вивченням біології і посиленою фізико-математичною складовою;
  • біологія (високі технології), з поглибленим вивченням хімії і посиленою фізико-математичною складовою,

а також магістрів за напрямками підготовки:

  • структурна біологія та біоінформатика;
  • високі технології (хімія та наноматеріали);
  • високі технології (хемоінформатика);
  • високі технології (прикладна фізика та наноматеріали);
  • високі технології (біотехнологія).

Перший набір до магістратури ІВТ відбувся у 2010, а перший набір до бакалаврату в 2014 році.

Навчання в інституті є безкоштовним (за умови проходження за конкурсом на місця держзамовлення). Студентам, що успішно навчаються, виплачується стипендія. Як правило (за наявності місць), всі студенти, що цього потребують, забезпечуються гуртожитком.

Приблизно 15-20% випускників ІВТ працюють або продовжують освіту в закордонних дослідницьких установах, з якими інститут веде наукове співробітництво, ще біля 20% вступають до аспірантури, решта працюють в українських і закордонних фірмах фізичного, хіміко-технологічного, біотехнологічного,  а також IT-профілю.

Серед викладачів ІВТ 20 докторів і 16 кандидатів наук, два академіки та двоє член-кореспондентів НАН України, сім лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. Більшість наших викладачів є активно працюючими дослідниками світового рівня, з досвідом роботи і викладання в закордонних наукових установах, четверо професорів ІВТ входять до топ-100 найцитованіших вчених України.