Хімія (високі технології)

Опис освітньо-професійної програми

Навчальний план

Сертифікат акредитації освітньої програми №5216, дійсний до 01.07.2028.

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Вступ до університетських студій

Горбань Т.Ю., Толстанова Г.М.

ОК.02 1

Українська та зарубіжна культура

Ткаченко Н.О., к.ф.н., асистент 

ОК.03 6 Філософія

Коперльос Р. Ю., к.ф.н., асистент

ОК.04 5 Соціально-політичні студії

Чудовська І.А., Тукаленко І.А.

ОК.05 8 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Гура В.Л., к. е. н., доцент

ОК.06 1-7 Іноземна мова

Малюга О.С., Лутковська Н.М.

ОК.07 1-2 Вища математика

Разумова М.А., Лозовський В.З., Чумак Г.Л.

ОК.08 1-2 Фізика

Шило С.О., Мішакова Т.А.

ОК.09 2 Логіка

Алексюк І.А., к.ф.н., доцент

ОК.10 2 Екологія

Футорна О.А., к.б.н., доцент

ОК.11 2 Неорганічна хімія

Ляпунов О.Ю., к. х. н., доцент

ОК.12 3 Фундаментальні основи аналітичної хімії

Маханькова В.Г., д. х. н., професор

ОК.13 4 Інструментальні методи аналітичної хімії

Маханькова В.Г., д. х. н., професор

ОК.14  3-4 Органічна хімія

Рябухін С.В., Волочнюк Д.М.

ОК.15 4 Фізична хімія

Іщенко О.В. д.х.н., професор

ОК.16 6-7 Фізичні методи дослідження в хімії

Комаров І.В., Іщенко О.О.

ОК.17 4 Координаційна хімія та основи стереохімії

Маханькова В.Г., д. х. н., професор

ОК.18 8 Комплексний іспит за спеціальністю “Хімія”

відповідальна кафедра

ОК.19 6 Хімія полімерів

Булавко Г.В., к.х.н, доцент

ОК.20 2 Хімія елементів

Ляпунов О.Ю., к. х. н., доцент

ОК.21 6 Молекулярні основи еволюції живого

Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент

ОК.22  1 Загальна хімія

Маханькова В.Г., д. х. н., професор

ОК.23  3 Клітинна біологія з основами гістології

Дзюбенко Н.В., к. б. н., асистент

ОК.24  5 Органічна хімія ароматичних сполук

Рябухін С.В. д.х.н., професор, зав. каф.

ОК.25  5 Біохімія

Данилович Ю.В., д.б.н., професор

ОК.26 6 Квантова хімія

Роженко О.Б., д.х.н., професор

ОК.27 1 Актуальні проблеми історії України

Вербовий О.В. к.і.н., доцент

ОК.28 7 Основи медичної хімії

Комаров І.В. д.х.н., професор

ОК.29 Інформаційні технології в хімії

Волочнюк Д.М. д.х.н., професор

ОК.30 3 Кристалохімія

Вербовий О.В. к.і.н., доцент

ОК.31 8 Науково-дослідна практика (з відривом від теоретичного навчання)

відповідальна кафедра

ОК.32 8 Кваліфікаційна робота відповідальна кафедра
ОК.33 5 Каталіз Колотілов С.В. д.х.н., професор
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок “Медична хімія”
ДВС.1.01 4 Математичні методи в природничих науках

Лозовський В.З., Разумова М.А., Мішакова Т.О.

ДВС.1.02 5 Основи вимірювальної техніки Скришевський В.А. д.ф.-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.1.03 6 Асиметричний синтез Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.1.04 5-6 Основи квантової фізики Лозовський В. З., Колежук О.К., Васильєв Т.А.
ДВС.1.05 6 Основи молекулярної фармакології Толстанова Г.М. д.б.н., професор
ДВС.1.06 5 Хімія гетероциклічних сполук Волочнюк Д.М. д.х.н., професор
ДВС.1.07 7 Фізика твердого тіла в біології та медицині

Вербицький В.Г., Шкавро А.Г., Пилипова О. В.

ДВС.1.08 7 Полімери в медицині

Гринь С.В., Цуварєв О.Ю.

ДВС.1.09 7 Молекулярна та клітинна біофізика Компанець Т.А. к.б.н., доцент
ДВС.1.10 8 Новітні методи синтезу Волочнюк Д.М. д.х.н., професор
ДВС.1.11 8 Наномедицина Гринь С.В., к.х.н, доцент
ДВС.1.12 8 Основи високих технологій Ільченко В.В. д.ф-м. н., професор
ДВС.1.13 8 Методи дослідження біологічних процесів Комаров І.В. д.х.н., професор
ДВС.1.14 3 Коливання та хвилі Шило С.О., Мішакова Т.А.
ДВС.1.15 7 Біотехнологія

Дзядевич С.В., Солдаткін О.П.

Вибірковий блок 2 “Нанотехнології та матеріали”
ДВС.2.01 4 Вибрані розділи математичної фізики Лозовський В. З. д.ф.-м.н., професор
ДВС.2.02 5 Нано- та мікроелектроніка

Прокопенко О.В., Будник М.М.

ДВС.2.03 5 Основи мікропроцесорної техніки

Малишев В.Ю. к. ф.-м. н., асистент

ДВС.2.04.1 5 Частина 1 Фізика наносвіту: Принципи квантової теорії Лозовський В. З., Колежук О.К., Васильєв Т.А.
ДВС.2.04.2 Частина 2 Фізика наносвіту: Статистична термодинаміка квантових систем Лозовський В. З., Колежук О.К., Васильєв Т.А.
ДВС.2.05 6 Основи міжклітинних комунікацій Цимбалюк О.В. д.б.н., професор
ДВС.2.06 5 Вибрані розділи стереохімії Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.07 7 Фізика конденсованого стану Лозовський В.З., Шкавро В.Г. 
ДВС.2.08 7 Нові полімерні матеріали Булавко Г.В., к.х.н, доцент
ДВС.2.09 7 Основи клітинної метаболоміки Цимбалюк О.В. д.б.н., професор
ДВС.2.10 8 Методи синтезу неорганічних сполук та матеріалів Колотілов С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.11 8 Хімія наноматеріалів Гринь С.В., к.х.н, доцент
ДВС.2.12 8 Нанотехнології в природничих науках Ільченко В.В., Євтух А.А.
ДВС.2.13  8 Загальна генетика Дзюбенко Н.В. к.б.н., асистент
ДВС.2.14 3 Основи класичної механіки та електродинаміки Войтешенко І.С. к. ф.-м. н., асистент
ДВС.2.15 7 Біоінженерія Пірко Н.М. к.б.н., доцент