Біологія (високі технології)

Усі робочі програми навчальних дисциплін було пролонговано на 2022-2023 навчальний рік на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту високих технологій, протокол №4 від 13.05.2022. Відповідне рішення затверджено на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту високих технологій, протокол №5 від 24.05.2022 року. (стосується робочих програм, затверджених у попередні навчальні роки, якщо інше не вказано на їхньому титульному аркуші).

Опис освітньо-професійної програми

Навчальний план

Бакалавр, Біологія (високі технології) – попередня редакція

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3906, дійсний до 01.07.2028

Програма комплексного іспиту за спеціальністю «Біологія» ОР “Бакалавр”

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Загальна цитологія, ембріологія, гістологія

Дзюбенко Н. В., к.б.н., асистент

ОК.02 1, 2

Ботаніка

Джаган В. В., к.б.н., доцент

Петльована В. Р., к.б.н., доцент

Баданіна В. А., к.б.н., доцент

Вашека О. В., к.б.н., доцент

Тищенко О. В., к.б.н., доцент

Панюта О. О., к.б.н., доцент

Ольхович О. П., к.б.н., доцент

ОК.03 Зоологія

Горобчишин В. А., к.б.н., доцент

ОК.04 1-7 Іноземна мова

Бабчук Ю.Й., асистент Лутковська Н.М., доцент Лященко О.А., доцент

ОК.05 1 Основи екології та охорона природи

Футорна О. А., к. б. н., доцент

ОК.06 1 Вступ до університетських студій

Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент, 

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент

ОК.07 2 Органічна хімія Гринь С. В., к. х. н., доцент
ОК.08 2 Біохімія

Данилович Ю.В., д.б.н., професор

ОК.09 2 Сучасні інформаційні технології в біології

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент, 

Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент, зав. каф.

ОК.10 3-4 Фізіологія та анатомія людини і тварин

Цимбалюк О.В., д. б. н., професор

ОК.11 3 Мікробіологія

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

ОК.12 3 Молекулярна біологія

Драган А. І., к. б. н, доцент

ОК.13 4 Статистичні методи в біології

Цимбалюк О.В., д. б. н., професор

ОК.14  4 Вірусологія

Компанець Т. А., к. б. н, доцент

ОК.15 5 Фізіологія рослин

Футорна О. А., к. б. н., доцент

ОК.16 3 Соціально політичні студії

Мельник В. М., к. п. н., асистент

ОК.17 3 Українська та зарубіжна культура

Сторожук С. В., д. ф. н.

ОК.18 3 Імунологія

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

ОК.19 5 Генетика 

Драган А. І., к. б. н, доцент

ОК.20 5 Біофізика

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент

ОК.21 5 Біотехнологія

Солдаткін О.П., д.б.н., професор

Дзядевич С.В., д.б.н., професор

ОК.22  5 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Маліновська Д. К., к. е. н., асистент

ОК.23  Еволюційна біологія

Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент

ОК.24  Філософія

Коперльос Р. Ю., к. ф. н., асистент

ОК.26  Кваліфікаційна робота бакалавра

НМК ННІВТ

ОК.27 Виробнича практика

відповідальна кафедра

ОК.28  Логіка

Алексюк І. А., к.ф.н., доцент

ОК.29  Загальна та неорганічна хімія

Гринь С. В., к. х. н., доцент

ОК.30  2, 3  Основи вищої математики 

Разумова М.А., Лозовський В.З., Вишивана І.Г., Мішакова Т.О.

ОК.31  Класична механіка і молекулярна фізика

Васильєв Т.А., Шило С.О., Мішакова Т.О.

ОК.32  Курсова робота

НМК ННІВТ

ОК.33 8 Переддипломна практика  відповідальна кафедра
ОК.34  Електромагнетизм, коливання та хвилі

Шило С.О., Мішакова Т.О.

ОК.35  Програмування  Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент
ОК.36  Навчальна практика з ботаніки та зоології відповідальна кафедра
ОК.37  Навчальна практика з біології  відповідальна кафедра
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 “Нанотехнології в біології”
ДВС.1.01 7 Фізичні методи досліджень в хімії Гринь С. В., к.х.н., доцент
ДВС.1.02 5 Будова речовини і загальна хімія Гринь С. В., к.х.н., доцент
ДВС.1.03 7 Основи фізики конденсованого стану

Лозовський В. З., д.ф.-м.н, професор

Вишивана І. Г., к.ф.-м.н, асистент

Русінчук Н. М., к.ф.-м. н., асистент

ДВС.1.04 8 Основи молекулярної фармакології Цимбалюк О. В., д.б.н., професор
ДВС.1.05 6 Основи квантової теорії Разумова М. А., к. ф.-м. н., доцент
ДВС.1.06 6 Основи сучасної електроніки

Шкавро А. Г., к.ф.-м.н, доцент

Гаврильченко І. В., к.ф.-м. н., доцент

ДВС.1.07 6, 7 Вибрані розділи органічної хімії та хімії високомолекулярних сполук Булавко Г. В., к. х. н., доцент
ДВС.1.08 7 Основи обчислювальної структурної біології Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент
ДВС.1.09 8 Біосенсори

Солдаткін О.П., д.б.н., професор

Дзядевич С.В., д.б.н., професор

ДВС.1.10 7 Міжклітинні взаємодії Цимбалюк О. В., д.б.н., професор
ДВС.1.11 8 Полімери та колоїди Булавко Г. В., к. х. н., доцент
ДВС.1.12 7 Основи високих технологій Ільченко В. В., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.13 7 Методи кінетичного аналізу в біології

Костерін С. О., д.б.н., академік НАНУ, професор

Цимбалюк О. В., д.б.н., професор

ДВС.1.14 7 Основи статистичної фізики Колежук О. К., д. ф.-м. н., член-кор. НАНУ, професор
Вибірковий блок 2 “Молекулярна біотехнологія”
ДВС.2.01 7 Філогенетика і біологія популяцій Пірко Н. М., к. б. н, доцент
ДВС.2.02 5 Регуляція метаболізму Компанець І., к. б. н, доцент
ДВС.2.03 6 Синтетична біологія Пірко Н. М., к. б. н, доцент
ДВС.2.04 8 Молекулярно-біологічна фармакологія Цимбалюк О. В., д.б.н., професор
ДВС.2.05 6 Основи когнітивної біології Горобчишин В. А., к.б.н., доцент
ДВС.2.06 6 Онкобіологія Горбенко О.М., к. б. н, доцент
ДВС.2.07 6, 7 Хімія природних сполук Булавко Г. В., к. х. н., доцент
ДВС.2.08 8 Структурна біоінформатика Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент, зав. каф.
ДВС.2.09 6 Нанобіоаналітичні системи Солдаткін О.П., д.б.н., професор
ДВС.2.10 7 Механізми міжклітинних комунікацій Цимбалюк О. В., д.б.н., професор
ДВС.2.11 8 Сучасні методи біохімії та клітинної біології Данилович Ю.В., д.б.н., професор
ДВС.2.12 6 Нанотехнології в природничих науках Ільченко В. В., д.ф-м. н., професор
ДВС.2.13  Кінетичний аналіз біологічних процесів

Костерін С. О., д.б.н., академік НАНУ, професор

Цимбалюк О. В., д.б.н., професор

ДВС.2.14 7 Рівноважна термодинаміка і квантова статистика Васильєв Т.А., к.ф.-м. н., асистент