Бакалавр біологія (високі технології)

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Сертифікат акредитації спеціальності НД 1189705, дійсний до 01.07.2023

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Загальна цитологія, ембріологія, гістологія

Дзюбенко Н. В., к.б.н., асистент

ОК.02 1, 2

Ботаніка

Джаган В. В., к.б.н., доцент

Петльована В. Р., к.б.н., доцент

Баданіна В. А., к.б.н., доцент

Вашека О. В., к.б.н., доцент

Тищенко О. В., к.б.н., доцент

Панюта О. О., к.б.н., доцент

Ольхович О. П., к.б.н., доцент

ОК.03 Зоологія

Горобчишин В. А., к.б.н., доцент

ОК.04 1-7 Іноземна мова

Бабчук Ю.Й., асистент Лутковська Н.М., доцент Лященко О.А., доцент

ОК.05 1 Основи екології та охорона природи

Футорна О. А., к. б. н., доцент

ОК.06 1 Вступ до університетських студій

Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент, 

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент

ОК.07 2 Органічна хімія Гринь С. В., к. х. н., доцент
ОК.08 2 Біохімія

Данилович Ю.В., д.б.н., професор

ОК.09 2 Сучасні інформаційні технології в біології

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент, 

Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент, зав. каф.

ОК.10 3-4 Фізіологія та анатомія людини і тварин

Цимбалюк О.В., д. б. н., професор

ОК.11 3 Мікробіологія

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

ОК.12 3 Молекулярна біологія

Драган А. І., к. б. н, доцент

ОК.13 4 Статистичні методи в біології

Цимбалюк О.В., д. б. н., професор

ОК.14  4 Вірусологія

Компанець Т. А., к. б. н, доцент

ОК.15 5 Фізіологія рослин

Футорна О. А., к. б. н., доцент

ОК.16 3 Соціально політичні студії

Мельник В. М., к. п. н., асистент

ОК.17 3 Українська та зарубіжна культура

Сторожук С. В., д. ф. н.

ОК.18 3 Імунологія

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

ОК.19 5 Генетика 

Драган А. І., к. б. н, доцент

ОК.20 5 Біофізика

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент

ОК.21 5 Біотехнологія

Солдаткін О.П.., д.б. н., професор, 

Дзядевич С.В.., д.б. н., професор

ОК.22  5 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Маліновська Д. К., к. е. н., асистент

ОК.23  Еволюційна біологія

Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент

ОК.24  Філософія

Коперльос Р. Ю., к. ф. н., асистент

ОК.26  Кваліфікаційна робота бакалавра

НМК ННІВТ

ОК.27 Виробнича практика

відповідальна кафедра

ОК.28  Логіка

Алексюк І. А., к.ф.н., доцент

ОК.29  Загальна та неорганічна хімія

Гринь С. В., к. х. н., доцент

ОК.30  2, 3  Основи вищої математики 

Разумова М.А., Лозовський В.З., Вишивана І.Г., Мішакова Т.О.

ОК.31  Класична механіка і молекулярна фізика

Васильєв Т.А., Шило С.О., Мішакова Т.О.

ОК.32  Курсова робота

НМК ННІВТ

ОК.33 8 Переддипломна практика  відповідальна кафедра
ОК.34  Електромагнетизм, коливання та хвилі

Шило С.О., Мішакова Т.О.

ОК.35  Програмування  Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент
ОК.36  Навчальна практика з ботаніки та зоології відповідальна кафедра
ОК.37  Навчальна практика з біології  відповідальна кафедра
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 “Нанотехнології в біології”
ДВС.1.01 3 Фізичні методи досліджень в хімії Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.1.02 3 Будова речовини і загальна хімія Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент
ДВС.1.03 6 Основи фізики конденсованого стану Євтух А. А., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.04 3 Основи молекулярної фармакології Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.1.05 4 Основи квантової теорії Борисова Т. О., д. б. н., професор
ДВС.1.06 5 Основи сучасної електроніки Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.1.07 3 Вибрані розділи органічної хімії та хімії високомолекулярних сполук Гринь С. В., к. х. н,, доцент
ДВС.1.08 3 Основи обчислювальної структурної біології Булавко Г. В., к. х. н., доцент
ДВС.1.09 5 Біосенсори Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.1.10 2 Міжклітинні взаємодії Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.1.11 3 Полімери та колоїди Васильєв А. Г., к. ф.-м. н., доцент
ДВС.1.12 7 Основи високих технологій Ільченко В. В., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.13 8 Методи кінетичного аналізу в біології Костерін С. О., д.б.н., академік НАНУ, професор
ДВС.1.14 2 Основи статистичної фізики Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
Вибірковий блок 2 “Молекулярна біотехнологія”
ДВС.2.01 4 Філогенетика і біологія популяцій Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.02 5 Регуляція метаболізму Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.2.03 6 Синтетична біологія Волочнюк Д.М. д.х.н., професор
ДВС.2.04 7 Молекулярно-біологічна фармакологія Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.05 2 Основи когнітивної біології Волочнюк Д.М. д.х.н., професор
ДВС.2.06 3 Онкобіологія Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.07 3 Хімія природних сполук Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.2.08 8 Структурна біоінформатика Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.09 2 Нанобіоаналітичні системи Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.2.10 2 Механізми міжклітинних комунікацій Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.2.11 8 Сучасні методи біохімії та клітинної біології Давидовська Т.Л.., д.б. н., професор
ДВС.2.12 Нанотехнології в природничих науках Солдаткін О.П.., д.б. н., професор
ДВС.2.13  Кінетичний аналіз біологічних процесів Костерін С. О., д.б.н., академік НАНУ, професор
ДВС.2.14 Рівноважна термодинаміка і квантова статистика Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент