Високі технології (Біотехнологія)

Усі робочі програми навчальних дисциплін було пролонговано на 2022-2024 навчальний рік на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту високих технологій, протокол №4 від 13.05.2022. Відповідне рішення затверджено на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту високих технологій, протокол №5 від 24.05.2022 року (стосується робочих програм, затверджених у попередні навчальні роки, якщо інше не вказано на їхньому титульному аркуші).

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Сертифікат акредитації спеціальності НД 1188035, дійсний до 01.07.2023

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Добронравова І.С., Огнев’юк Г.З., Грабчук Г.П.
ОК.02 1

Фізичні взаємодії в наносистемах

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
Васильєв Т. А., к. ф.-м. н., асистент
ОК.03 Супрамолекулярна хімія

Роженко О. Б., д. х. н., професор

ОК.04 1 Структурна біологія

Драган А.І., к. б. н., доцент

ОК.05 2 Професійна та корпоративна етика

Єфименко В.В., Огнев’юк Г.З., Грабчук Г.П.

ОК.06 2 Електрофізичні, хімічні та біологічні методи дослідження

Гринь С. В., Дзюбенко Н. В., Резніков М.І.

ОК.07 4 Комп’ютерне моделювання в природничих науках Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент
ОК.08 2 Твердотільна мікро та нанотехнологія

Вербицький В. Г., д. ф.-м. н., професор

Шкавро А. Г., к. ф.-м. н., доцент

ОК.09 1 Електронна будова і фотоніка молекул. Нанофотоніка

Іщенко О.О., д. х. н., професор

Шило С.О., к. ф.-м. н., доцент

ОК.10 2 Явища самоорганізації у фізиці, хімії та біології

Васильєв А. Г., к. ф.-м. н., доцент

ОК.11 3 Науково-виробнича практика

відповідальна кафедра

ОК.12 4

Кваліфікаційна робота магістра

Кваліфікаційний іспит з біотехнологій

НМК ННІВТ

ОК.13 4 Технології аналізу даних в природничих науках

Васильєв Т. А., к. ф.-м. н., асистент

ОК.14  4 Відновлювальні джерела енергії

Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.

ОК.15 4 Спеціальний семінар науковий

Ільченко В. В., д.ф-м. н., професор

ОК.16 1 Genome Regulation and Human Therapies 

Пірко Н. М., к. б. н., асистент

ОК.17  1 Харчові біотехнології

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

ОК.18  1 Біомедична діагностика

Сухопара С. В., асистент

ОК.19  1-2 Іноземна мова для академічних цілей

Білоножко Т. М., к. п. н., доцент

ОК.20  2 Drug development

Волочнюк Д. М. д.х.н., професор

ОК.21  3 Основи сучасної спектроскопії та мікроскопії

Комаров І. В., д. х. н., професор

Вибіркові компоненти ОП
Перелік №1 (студент обирає 1 дисципліну)    
 ДВС.1.01.01 3 Біоінформатика Нипорко О.Ю., к.б.н., доцент, зав. каф.
 ДВС.1.01.02 3 Обчислювальна біологія Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент
Перелік №2 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.02.01 3 Наноматеріали та структури на їх основі Євтух А. А., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.02.02 3 Сучасні технології і матеріали MEMS приладів

Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.

Горбанюк Т. І., к. ф.-м. н., доцент

Перелік №3 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.03.01 3 Нейробіохімія Борисова Т. О., д. б. н., професор
ДВС.1.03.02 3 Нейрофізіологія Тукаєв С. В., к. б. н., с.н.с.
Перелік №4 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.04.01 3 Хімія наноматеріалів Гринь С. В., к. х. н., доцент
ДВС.1.04.02 3 Методи дослідження наноматеріалів Булавко Г. В., к. х. н., доцент
Перелік №5 (студент обирає 5 дисциплін, але не менше одного курсу з фізичного, хімічного та біологічного напрямків)
ДВС.2.01.01 3 Молекулярна наноплазмоніка

Чегель В. І., д.ф-м. н., професор, 

Гринько Д. О., к. т. н., доцент

ДВС.2.01.02 3 Лінійні та нелінійні квазічастинки в фізичних, хімічних, та біологічних системах Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор
ДВС.2.01.03 3 Іонно-пучкові технології Васильєв А. Г., к. ф.-м. н., доцент
ДВС.2.01.04 3 NEMS та MEMS сенсори

Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.

ДВС.2.01.05 3 Нові функціональні матеріали Грабчук Г. П., к. х. н., доцент
ДВС.2.01.06 3 Наномедицина з фізичної точки зору

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент

ДВС.2.01.07 3 Рентгеноструктурний аналіз Васильєв А. Г., к. ф.-м. н., доцент
ДВС.2.01.08 3 Комбінаторна хімія та технологія пошуку біологічно активних речовин Рябухін С.В. д.х.н., професор, зав. каф.
ДВС.2.01.09 3 Дизайн і розробка сучасних каталізаторів Рябухін С.В. д.х.н., професор, зав. каф.
ДВС.2.01.10 3 Молекулярний дизайн Комаров І. В. д.х.н., професор, директор
ДВС.2.01.11 3 Медична хімія Комаров І. В. д.х.н., професор, директор
ДВС.2.01.12 3 Фотопровідні полімерні композити Булавко Г. В., к. х. н., доцент
ДВС.2.01.13 3 Масштабування органічних процесів

Волочнюк Д. М. д.х.н., професор

Рябухін С.В. д.х.н., професор, зав. каф

ДВС.2.01.14 3 Колоїдні розчини наночастинок металів: синтез, характеризація, застосування Муха Ю. П., к. х. н., асистент
ДВС.2.01.15 3 Медична біохімія Цимбалюк О.В. д.б.н., професор
ДВС.2.01.16 3 Сучасні аспекти практичного застосування біосенсорів Дзядевич С.В.., д.б.н., професор
ДВС.2.01.17 3 Комп’ютерна структурна біологія Нипорко О.Ю., к.б.н., доцент, зав. каф.
ДВС.2.01.18 3 Електрофізіологія Давидовська Т.Л.., д.б.н., професор
ДВС.2.01.19 Фізико-хімічні основи біомолекулярної електроніки Дзядевич С.В.., д.б.н., професор
ДВС.2.01.20  Біонанотехнології Драган А.І., к.б.н., доцент
ДВС.2.01.21 Молекулярна мембранологія Цимбалюк О.В. д.б.н., професор