Електроніка (високі технології)

Опис освітньо-професійної програми (редакція 2023 року)

Опис освітньо-професійної програми (редакція 2021 року)

Навчальний план (редакція 2021 року)

Навчальний план (редакція 2023 року)

Перегляд акредитації у 2026

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Вступ до університетських студій

Горбань Т.Ю.

Сусь Б.Б.

ОК.02 1-7

Іноземна мова

Малюга O.C.

Tapacoвa B.B.

ОК.03 Українська та зарубіжна культура

Ткаченко Н.О., к.ф.н., асистент 

ОК.04 3 Основи екології

Горобчишин В.А., к.б.н., доцент

ОК.05 4 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Гура В.Л. к.е.н., доцент

Сіньова Л.М. к.ю.н., доцент

ОК.06 7 Соціально-політичні студії

Каращук М.Г.

Черних Г.А.

ОК.07 2 Філософія Петрущенков С.П., к.ф.н., доцент
ОК.08 1-2 Вища математика

Разумова М.А.

Васильєв Т.А.

Чумак Г.Л.

ОК.09 2-3

Фізика (2 семестр)

Фізика (3 семестр)

Шило С.О., к.ф.-м.н., доцент

Гаврильченко І.В., к.ф.-м.н., доцент
Слінченко Ю.А., к.ф.-м.н., асистент
Фелінський Г.С., д.ф.-м.н., професор

ОК.10 5 Хімія

Ляпунов О.Ю., доцент

ОК.11 11 Інженерна та комп’ютерна графіка

Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент

ОК.12 3 Теорія електричних кіл

Рєзніков М.І., к.т.н., доцент
Малишев В.Ю., к.ф.-м.н., асистент

ОК.13 3 Числові методи та математичне моделювання

Саріков А.В., д.ф.-м.н., доцент

ОК.14  4 Фізика напівпровідників

Лозовський В.З. д.ф.-м.н., професор
Гаврильченко І.В., к.ф.-м.н., доцент

ОК.15 5 Напівпровідникова електроніка

Шкавро А.Г., к.ф.-м.н., доцент

ОК.16 4 Технології проектування та конструювання електронних приладів

Рєзніков М.І. к.т.н., доцент

ОК.17 4 Аналогова електроніка

Шкавро А.Г., к.ф.-м.н., доцент
Козинець О.В., к.ф.-м.н., асистент

ОК.18 5 Цифрова електроніка і мікропроцесорна техніка

Смирнов Є.М., к.ф.-м. н., доцент

ОК.19 6 Програмовані логічні інтегральні схеми

Колєнов С.О. к.ф.-м.н., доцент

ОК.20 4 Цифрова обробка сигналів та мультимедіа в фізиці, хімії та біології

Колєнов С.О. к.ф.-м.н., доцент

ОК.21 6 Комп’ютерна практика

Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент

ОК.22  7 Науково-виробнича практика

Всі викладачі

ОК.23  Підготовка та написання бакалаврської роботи

Відповідальна кафедра

ОК.24  1-2 Програмування

Прокопенко О.В., д.ф.-м.н., професор
Чумак Г.Л., к.ф.-м.н., асистент
Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
Пилипова О.В., к.ф.-м.н., асистент

ОК.25  1 Апаратне та програмне забезпечення

Колєнов С.О., к.ф.-м.н., доцент
Чумак Г.Л., к.ф.-м.н., асистент

ОК.26 2 Бази даних та web-технології

Пилипова О.В., к.ф.-м.н., асистент

ОК.27 3 Електричні процеси в біологічних системах

Давидовська Т.Л., д.б.н., професор

ОК.28 3 Комп’ютерні мережі

Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент

ОК.29 Мікроелектромеханічні системи

Скришевський В.А., д.ф-м. н., професор

ОК.30 Фізичні принципи сенсорики

Скришевський В.А., д.ф-м.н., професор
Гаврильченко І.В., к.ф.-м.н., доцент

ОК.31 4 Курсова робота з аналогової електроніки

Відповідальна кафедра

ОК.32 5 Курсова робота з цифрової електроніки Відповідальна кафедра
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 “Біомедична електроніка та сенсорика”
ДВС.1.1.01 6 Хімія ферментів Комаров І.В., д.х.н., професор
ДВС.1.1.02 5 Молекулярна біологія Драган А.І., к.б.н., професор
ДВС.1.1.03 6 Фізичні основи мікро- та наноелектроніки

Будник М.М., д.т.н., професор

Ільченко В.В., д.ф.-м.н., професор

ДВС.1.1.04 6 Анатомія та фізіологія людини Цимбалюк О.В., д.б.н., професор
ДВС.1.1.05 7 Методи виготовлення та дослідження наноструктур

Євтух А.А., д.ф-м.н., професор

Вербицький В.Г., д.ф.-м.н., професор

ДВС.1.1.06 7 Наноплазмоніка Лозовський В.З. д.ф.-м.н., професор
ДВС.1.1.07 8 Вимоги техніки безпеки у біомедичних дослідженнях Гринь С. В., к. х. н,, доцент
ДВС.1.1.08 8 Біомедичні методи дослідження Сухопара С.В., к.б.н., асистент
ДВС.1.1.09 8 Основи біосенсорики Дзядевич С.В., д.б.н., професор
ДВС.1.1.10 8 Автоматизація експериментальних досліджень Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
ДВС.1.1.11 8 Тенденції сучасної електроніки Рєзніков М.І. к.т.н., доцент
Вибірковий блок 2 “Електроніка та комп’ютерні системи”
ДВС.1.2.01 5 Молекулярна електроніка Будник М.М., д.т.н., професор
ДВС.1.2.02 6 Відновлювальні джерела енергії Козинець О., к.ф.-м.н., асистент
ДВС.1.2.03 6 Нейробіологія. Нейронні мережі та системи штучного інтелекту Нипорко О.Ю., к.б.н., доцент
Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
Пустовіт Ю.В., к.ф.-м.н., асистент
ДВС.1.2.04 6 Наноелектроніка Будник М.М., д.ф-м. н., професор
Григорук В.І., д.ф.-м.н., професор
Ільченко В.В., д.ф-м.н., професор
ДВС.1.2.05 7 Особливості проектування електронних систем з застосуванням мікроконтролерів та програмованих логічних інтегральних схем Сусь Б.Б., к.ф.-м.н., доцент
ДВС.1.2.06 7 Вимірювальна техніка та автоматизація вимірювань Сусь Б.Б., к.ф.-м.н., доцент
Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
ДВС.1.2.07 8 Електроніка вбудованих систем Сусь Б.Б., к.ф.-м.н., доцент
Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
ДВС.1.2.08 8 Основи біоелектроніки Дзядевич С.В., д.б.н., професор
ДВС.1.2.09 8 Технології передавання та захисту інформації Рєзніков М.І., к.т.н., доцент
ДВС.1.2.10 8 Системне програмування Колєнов С.О., к.ф.-м.н., доцент
ДВС.1.2.11 8 Технологія напівпровідникових приладів Вербицький В.Г., д.ф.-м.н., професор
ДВС.1.2.12 8 Хмарні технології та інформаційні системи Пилипова О.В., к.ф.-м.н., асистент
Вибірковий блок 3 (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
ДВС.2.1.01 5 Функціональна електроніка Попов М.О., д.ф.-м.н., доцент
ДВС.2.1.02 5 Системи наукового програмування Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
ДВС.2.1.03 5 Основи інженерії програмного забезпечення Колєнов С.О., к.ф.-м.н., доцент
Вибірковий блок 4 (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
ДВС.3.1.01 6 Основи лазерної техніки Слінченко Ю.А., к.ф.-м.н., асистент
ДВС.3.1.02 Спінтроніка Попов М.О., д.ф.-м.н., доцент
ДВС.3.1.03 Надійність та діагностика пристроїв електроніки Рєзніков М.І., к.т.н., доцент
ДВС.3.1.04 Основи метрології та стандартизації Рєзніков М.І., к.т.н., доцент
 
ДВС.3.2.01 Методи синтезу та аналізу хімічних речовин Гринь С.В., к.х.н., доцент
ДВС.3.2.02 7 Біофізика Давидовська Т.Л., д.б. н., професор
ДВС.3.2.03 7 Біологічні та хімічні інформаційні системи Нипорко О.Ю., к.б.н., доцент
ДВС.3.2.04 Основи біо- та хемоінформатики Нипорко О.Ю., к.б.н., доцент