Електроніка (високі технології)

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Перегляд акредитації у 2026

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Вступ до університетських студій

Дзюбенко Н. В., к.б.н., асистент

ОК.02 1-7

Іноземна мова

Джаган В. В., к.б.н., доцент

Петльована В. Р., к.б.н., доцент

Баданіна В. А., к.б.н., доцент

Вашека О. В., к.б.н., доцент

Тищенко О. В., к.б.н., доцент

Панюта О. О., к.б.н., доцент

Ольхович О. П., к.б.н., доцент

ОК.03 Українська та зарубіжна культура

Горобчишин В. А., к.б.н., доцент

ОК.04 3 Основи екології

Бабчук Ю.Й., асистент Лутковська Н.М., доцент Лященко О.А., доцент

ОК.05 4 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Футорна О. А., к. б. н., доцент

ОК.06 7 Соціально-політичні студії

Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент, 

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент

ОК.07 2 Філософія Гринь С. В., к. х. н., доцент
ОК.08 1-2 Вища математика

Данилович Ю.В., д.б.н., професор

ОК.09    

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент, 

Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент, зав. каф.

ОК.10 5 Хімія

Цимбалюк О.В., д. б. н., професор

ОК.11 11 Інженерна та комп’ютерна графіка

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

ОК.12 3 Теорія електричних кіл

Драган А. І., к. б. н, доцент

ОК.13 3 Числові методи та математичне моделювання

Цимбалюк О.В., д. б. н., професор

ОК.14  4 Числові методи та математичне моделювання

Компанець Т. А., к. б. н, доцент

ОК.15 5 Напівпровідникова електроніка

Футорна О. А., к. б. н., доцент

ОК.16 4 Технології проектування та конструювання електронних приладів

Мельник В. М., к. п. н., асистент

ОК.17 4 Аналогова електроніка

Сторожук С. В., д. ф. н.

ОК.18 5 Цифрова електроніка і мікропроцесорна техніка

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

ОК.19 6 Програмовані логічні інтегральні схеми

Драган А. І., к. б. н, доцент

ОК.20 4 Цифрова обробка сигналів та мультимедіа в фізиці, хімії та біології

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент

ОК.21 6 Комп’ютерна практика

Солдаткін О.П.., д.б. н., професор, 

Дзядевич С.В.., д.б. н., професор

ОК.22  7 Науково-виробнича практика

Маліновська Д. К., к. е. н., асистент

ОК.23  Підготовка та написання бакалаврської роботи

Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент

ОК.24  1-2 Програмування

Коперльос Р. Ю., к. ф. н., асистент

ОК.25  1 Апаратне та програмне забезпечення

НМК ННІВТ

ОК.26 2 Бази даних та web-технології

відповідальна кафедра

ОК.27 3 Електричні процеси в біологічних системах

Алексюк І. А., к.ф.н., доцент

ОК.28 3 Комп’ютерні мережі

Гринь С. В., к. х. н., доцент

ОК.29 Мікроелектромеханічні системи

Разумова М.А., Лозовський В.З., Вишивана І.Г., Мішакова Т.О.

ОК.30 Фізичні принципи сенсорики

Васильєв Т.А., Шило С.О., Мішакова Т.О.

ОК.31 4 Курсова робота з аналогової електроніки

НМК ННІВТ

ОК.32 5 Курсова робота з цифрової електроніки відповідальна кафедра
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 “Біомедична електроніка та сенсорика”
ДВС.1.01 6 Хімія ферментів Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.1.02 5 Молекулярна біологія Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент
ДВС.1.03 6 Фізичні основи мікро- та наноелектроніки Євтух А. А., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.04 6 Анатомія та фізіологія людини Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.1.05 7 Методи виготовлення та дослідження наноструктур Борисова Т. О., д. б. н., професор
ДВС.1.06 7 Наноплазмоніка Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.1.07 8 Вимоги техніки безпеки у біомедичних дослідженнях Гринь С. В., к. х. н,, доцент
ДВС.1.08 8 Біомедичні методи дослідження Булавко Г. В., к. х. н., доцент
ДВС.1.09 8 Основи біосенсорики Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.1.10 8 Автоматизація експериментальних досліджень Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.1.11 8 Тенденції сучасної електроніки Васильєв А. Г., к. ф.-м. н., доцент
ДВС.1.12 5 Функціональна електроніка Ільченко В. В., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.13 5 Системи наукового програмування Ільченко В. В., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.14 5 Основи інженерії програмного забезпечення Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.1.15 6 Основи лазерної техніки Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.1.16 Спінтроніка Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.1.17 Надійність та діагностика пристроїв електроніки Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.1.18 Основи метрології та стандартизації Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
Вибірковий блок 2 “Електроніка та комп’ютерні системи”
ДВС.2.01 5 Молекулярна електроніка Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.02 6 Відновлювальні джерела енергії Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.2.03 6 Нейробіологія. Нейронні мережі та системи штучного інтелекту Волочнюк Д.М. д.х.н., професор
ДВС.2.04 6 Наноелектроніка Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.05 7 Особливості проектування електронних систем з застосуванням мікроконтролерів та програмованих логічних інтегральних схем Волочнюк Д.М. д.х.н., професор
ДВС.2.06 7 Вимірювальна техніка та автоматизація вимірювань Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.07 8 Електроніка вбудованих систем Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.2.08 8 Основи біоелектроніки Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.09 8 Технології передавання та захисту інформації Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.2.10 8 Системне програмування Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.2.11 8 Технологія напівпровідникових приладів Давидовська Т.Л.., д.б. н., професор
ДВС.2.12 8 Хмарні технології та інформаційні системи Солдаткін О.П.., д.б. н., професор
ДВС.2.13  Методи синтезу та аналізу хімічних речовин Дзядевич С.В.., д.б. н., професор
ДВС.2.14 7 Біофізика Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.2.15 7 Біологічні та хімічні інформаційні системи Давидовська Т.Л.., д.б. н., професор
ДВС.2.16  Основи біо- та хемоінформатики Давидовська Т.Л.., д.б. н., професор