Вітаємо цьогорічних переможців конкурсу ІВТ на кращі магістерські дипломні роботи у галузі високих технологій!

22.06.2023

Шановні випускники-магістри 2023!

ННІВТ не зраджує свої традиції – конкурс на кращі дипломні роботи відбувся і цього року, не зважаючи на воєнний стан. Багато ваших цьогорічних дипломних робіт вразили нас оригінальністю ідей та елегантністю вирішення проблем, які постали перед вами. Саме за цими критеріями шановні атестаційні комісії присудили звання «Краща дипломна робота 2023» аж вісьмом роботам – на дві більше, ніж минулого року. Вітаємо переможців і бажаємо їм подальших успіхів!

Ось перелік робіт-переможців:

  • Випускна кваліфікаційна робота магістра, студентки спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», ОП «Прикладна фізика та наноматеріали»

Борисенко Єлизавети Андріївни

«КРИВОЛІНІЙНІ АНТИФЕРОМАГНІТНІ СПІНОВІ ЛАНЦЮЖКИ У ЗОВНІШНЬОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ: ЕФЕКТИ ГЕОМЕТРІЇ В ДИНАМІЦІ ДОМЕННИХ СТІНОК»

Наукові керівники:

професор кафедри математики та теоретичної радіофізики д.ф.-м.н. Шека Денис Дмитрович;

молодший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України к.ф.-м.н. Єршов Костянтин Васильович

Антиферомагнетики мають низку унікальних властивостей, що відрізняють їх від феромагнітних матеріалів, які широко використовуються в технологіях зберігання та передачі інформації. В антиферомагнітних матеріалах важливу роль відіграє топологія електронних станів системи. Робота Єлизавети присвячена дослідженням впливу геометричних параметрів у викривлених антиферомагнітних спінових ланцюжках на їхні статичні та динамічні характеристики у зовнішніх магнітних полях. Отримано дуже цікаві результати, що можуть з часом знайти практичне застосування, більше можна дізнатися тут.

Робота опублікована у Phys. Rev. – це вам не що-небудь!

    

 

  • Випускна кваліфікаційна робота магістра, студентки спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», ОП «Прикладна фізика та наноматеріали»

Куріленко Марії Сергіївни

«ШВИДКЕ СКАНУВАННЯ ПЛОЩИНОЮ В ІНТЕГРАЛЬНІЙ РАМАНІВСЬКІЙ СПЕКТРОСКОПІЇ»

Науковий керівник:

професор кафедри нанофізики конденсованих середовищ ННІВТ, д.ф.-м.н Валерій Антонович Скришевський;

У роботі описано методи інтегрально-польової мікроскопії, сканування площинним фокусом та комбінаціїного розсіювання світла та порівняно з Раманівською конфокальною спектроскопією. Надано протоколи підготовки зразків та схеми будови експериментальної установки. Побудовано зображення полімерних сфер та моноцитарних клітин лейкемії людини (див. рисунок) в Раманівському розсіянні. З роботою Марії можна ознайомитися тут.

 

  • Випускна кваліфікаційна робота магістра, студентки спеціальності 16.162 Біотехнологія та біоінженерія ОП «Високі технології (Біотехнологія)»

Подгаєцької Юлії Юріївни  

«Вивчення механізмів дії наночастинок ZnO на функціонування гладеньких м’язів травного тракту і міометрія щурів»

Науковий керівник: професор кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики – д.б.н Цимбалюк Ольга Володимирівна.

У роботі проведено дослідження фізіологічних механізмів скоротливої активності міоцитів в умовах її модуляції за впливу різних концентрацій наночасток ZnO. Отримані результати є новими та актуальними у фармакологічній та токсикологічній галузі для вивчення гострої цитотоксичності наночастинок ZnO та його впливу на скорочуавальну активість гладенких  м’язів. Було встановлено, що наночастинки ZnO суттєво інгібують спонтанну скорочувальну активність міометрія, зменшуючи при цьому механокінетичні параметри окремих скорочень. Отримані результати дозоляють зробити висновок, що механізмом модуляції скорочувальної активності вісцеральних гладеньких м’язів в умовах короткочасової аплікації in vitro є пригнічення надходження йонів Са2+ через потенціалкеровані Са2+-канали плазматичної мембрани йонами Zn2+, які дисоціюють у розчин з поверхні наночастинок ZnO. Отримані у роботі результати є принципово новими та важливими для розуміння  токсичності наночастинок ZnO та їх впливу на функціонування внутрішніх органів, та можуть бути використані для подальших досліджень.

А ось і сама робота Юлії.

 

  • Випускна кваліфікаційна робота магістра, студента спеціальності 091 Біологія, ОП «Біоінформатика і структурна біологія»

Рижука Юрія Юрійовича

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ВЗАЄМОДІЇ БІЛКІВ З ЛІПІДНИМИ НАНОКАПСУЛАМИ»

Науковий керівник: завідувач кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики, к.б.н., доц. Нипорко Олексій Юрійович.

Робота присвячена створенню публічно доступної бази даних взаємодії білків та нанокапсул ліпідної природи. Вона зберігає дані про склад і фізико-хімічні властивості ліпідних нанокапсул, їхніх білкових корон, а також експериментальні умови, які використовуються в кожному дослідженні. Ось веб-інтерфейс створеної бази даних:

Хочете дізнатися більше про роботу Юрія – читайте тут.

 

  • Випускна кваліфікаційна робота магістра, студентa спеціальності 102 Хімія ОП «Хімія та наноматеріали»

Іваниці Микити Олександровича

«ОКИСНЮВАЛЬНЕ ПРИЄДНАННЯ ГАЛОГЕНАРОМАТИЧ-НИХ СПОЛУК ДО КОМПЛЕКСІВ КОБАЛЬТУ (І) ТА НІКЕЛЮ (0) З XANTPHOS»

Науковий керівникпроф. кафедри супрамолекулярної хімії, д.х.н. Колотілов Сергій Володимирович

Робота присвячена встановленню відмінності механізмів каталітичних реакцій за участю арилгалогенідів у присутності комплексів кобальту та нікелю з фосфінами. Методом циклічної вольтамперометрії визначено окисно-відновні властивості комплексів Co(XantPhos)Cl2 та Ni(XantPhos)Cl2 (XantPhos = 4,5-біс(дифенілфосфіно)-9,9-диметил-9Н-ксантен). Досліджено взаємодію відновлених форм цих комплексів з арилгалогенідами, а результати електрохімічних експериментів порівняно з розподілом продуктів у реакції 4-йодоанізолу з цинком. Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено будову продукту приєднання бромоарену до комплексу Ni(0) з XantPhos (див. малюнок нижче). Виявлено, що окиснювальне приєднання арилгалогенідів до комплексів Ni(0) відбувається значно швидше, ніж до комплексів Co(I). Одержані результати можуть бути використані для раціонального підбору каталізаторів активації арилгалогенідів.

Ознайомитися з роботою Микити можна за посиланням.

 

  • Випускна кваліфікаційна робота магістра, студентки спеціальності 102 Хімія, ОП «Хемоінформатика»

Капелюхи Анни Олексіївни

«РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ КРИСТАЛОГРАФІЧНИХ СТРУКТУР МЕТАЛ-ОРГАНІЧНИХ КАРКАСІВ»

Науковий керівник доцент кафедри органічної хімії хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка д.х.н. Григоренко Олександр Олегович

У ході роботи було розроблено програмне забезпечення для стандартизації кристалографічних структур метал-органічних каркасів (МОК) шляхом видалення розчинника. Алгоритм призначений для видалення вільних нейтральних молекул, вільних заряджених молекул (протийонів) та зв’язаних розчинників з підрахунком заряду, вилученого із системи. Встановлено, що розроблена програма має низький відсоток помилок і є набагато більш ефективною і порівнянні з наявними рішеннями, що було доведено шляхом валідації на експериментальних структурах. Новий алгоритм вже активно використовується для автоматизації підготовки CIF файлів МОК до високопродуктивного розрахункового скринінгу та розробки баз даних стандартизованих структур з мінімізованою кількістю помилок. Код програми опублікований у вільному доступі на GitHub за посиланням.

В роботі Анни ви знайдете ще багато цікавого!

 

 

  • Випускна кваліфікаційна робота магістра, студента спеціальності 102 Хімія, ОП «Хемоінформатика»

Кирсанова Андрія Володимировича

«АНАЛІЗ СУЧАСНИХ БАЗ ДАНИХ ЯК ЗРУЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ХІМІЧНИХ СПОЛУК»

Науковий керівник – професор кафедри супрамолекулярної хімії, д.х.н. Рябухін Сергій Вікторович

У ході роботи було проаналізовано доступні академічні та комерційні ресурси, зокрема від провідних постачальників, на якість і доступність даних про основні характеристики, біологічну активність і терапевтичну дію хімічних сполук. Для аналізу було використано метод опитування за допомогою анкетування 28 людей, серед яких були студенти бакалаври, магістри та аспіранти хімічних спеціальностей. Виявлено необхідність створення сучасної бази даних яка відповідала б основним вимогам провідних фахівців у галузях хімії, біології та фармакології.

Дивіться роботу Андрія за посиланням.

 

  • Випускна кваліфікаційна робота магістра, студентa спеціальності 102 Хімія ОП «Хімія та наноматеріали»

Шевчука Олександра Івановича

«СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ГЕТЕРОАРОМАТИЧНИХ СУЛЬФОНІЛХЛОРИДІВ ТА ФЛУОРИДІВ»

Науковий керівникдоцент кафедри супрамолекулярної хімії, к.х.н. Грабчук Галина Петрівна

У роботі описано оптимізовані підходи до отримання гетероароматичних сульфонілхлоридів та флуоридів у мультиграмових кількостях, які, зокрема, включають: металювання, окисне хлорування, діазотування та сульфохлорування. Отримані результати показують, що підібрані умови реакцій дозволяють синтезувати цільові сполуки з кращими виходами та більшими можливостями до масштабування, ніж раніше описані в літературі. Було показано принципову можливість отримання, зберігання та подальшого використання як стабільних будівельних блоків гетероароматичних сульфонілхлоридів, які в науковій спільноті вважаються надто нестійкими та, зазвичай, застосовуються відразу після генерації.

З роботою Олександра можна ознайомитися тут.

 

Вітаємо цьогорічних переможців конкурсу ІВТ на кращі магістерські дипломні роботи у галузі високих технологій!