ПРОГРАМА розвитку Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидата на посаду директора Інституту високих технологій Комарова Ігоря Володимировича

18.06.2021

ВСТУП

 

Інститут високих технологій (ІВТ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка був створений у 2009 році як відповідь на виклики того часу, насамперед – посилення конкуренції на ринку освітніх послуг і наукових досліджень в Україні та за її межами, зростання попиту на спеціалістів, що мали б ґрунтовні знання у кількох суміжних галузях наук природничого профілю, що необхідно для розуміння наявних і розробки нових наукоємних технологій. Час, що минув відтоді, був періодом становлення Інституту, розширення напрямків його діяльності у навчальній, виховній, методичній, науковій роботі. За цей час в Інституті сформувався унікальний колектив висококваліфікованих викладачів і науковців, однодумців, щирих ентузіастів, знавців своєї справи в галузі освіти і науки. Тепер цей колектив налічує 46 осіб науково-педагогічних працівників, 45 наукових працівників (з них 20 штатних), 35 осіб навчально-допоміжного персоналу. Зусиллями колективу ІВТ за короткий період були створені унікальні в Україні навчальні програми, підготовлені цікаві, сучасні, змістовні лекційні курси і лабораторні роботи. Наукові досягнення співробітників Інституту є наразі визнаними в усьому світі, публікаційна активність – однією з найвищих в нашому університеті, інновації та винаходи – затребуваними бізнесом, діяльність у рамках вітчизняних та міжнародних наукових, науково-освітніх програмах – досить успішною. Найбільша гордість ІВТ – студенти, здібні, амбітні, мотивовані до навчання та наукової діяльності, яких готують чотири кафедри Інституту за 10 освітніми програмами. Станом на сьогодні в Інституті навчається більше 300 студентів та 18 аспірантів. Досвід минулих років показав, що випускники ІВТ є досить популярними серед роботодавців, а переважна більшість з них успішно будують наукову кар’єру в Україні та за кордоном.

Однак, немає сумнівів у тому, що як минулий період, так і теперішній час характеризуються надзвичайно стрімкими змінами в нашій країні і у всьому світі. Ці зміни торкаються усіх сфер діяльності суспільства, у тому числі освіти і науки, а отже, вони неминуче вимагають змін і у діяльності Інституту. Орієнтація освітньої і наукової діяльності ІВТ на наукоємні технології є потужним стимулом до змін у навчальних програмах, змісту і форми викладання всіх без винятку дисциплін, впровадження інноваційних ідей в освіті та наукових дослідженнях. Розробка цієї програми продиктована необхідністю окреслити ці зміни і спрямувати їх на найбільш ефективне виконання основного завдання ІВТ – підготовки висококваліфікованих фахівців світового рівня з глибокими міждисциплінарними знаннями та практичними навичками в суміжних галузях природничих наук.

Програма розвитку Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка розроблена відповідно до вимог Законів України “Про освіту” і “Про вищу освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу”, Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, “Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”, “Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 року”, “Етичного кодексу університетської спільноти Київського національного університету імені Тараса Шевченка”.

СТРАТЕГІЧНА   МЕТА  

ДІЯЛЬНОСТІ   ІНСТИТУТУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

 

         Головна стратегічна мета діяльності ІВТ була сформульована на самому початку його створення у 2009 році, і залишається актуальною й дотепер – це впровадження в освіті та науці міждисциплінарного підходу з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що володіли б не тільки глибокими знаннями з різних дисциплін, а мали б різносторонню освіту, сформоване широке мислення, яке охоплювало б суміжні галузі науки, а також поважали б культурні та загальнолюдські цінності.

 

         Реалізація цієї мети дозволяє не тільки готувати висококваліфікованих фахівців, здатних конкурувати на вітчизняному і закордонному ринку праці, а й забезпечувати Інституту високих технологій його місце на ринку освітніх послуг, його відмінні риси, що відрізняють цей структурний підрозділ від інших інститутів та факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міждисциплінарність в освіті та науці є своєрідною «візитною карткою» ІВТ, а орієнтація на наукоємні технології – рушійною силою його розвитку.

         Важливо, що реалізація стратегічної мети діяльності ІВТ узгоджується зі стратегічним планом розвитку Університету на період 2018-2025 року, згідно з яким пріоритетними напрямами діяльності Університету на середньо- та довготривалу перспективу є розвиток природничих, фізико-математичних досліджень, досліджень про Землю, прикладних аспектів соціо – гуманітарних, та соціально – політичних, економічних і юридичних наук, технологічних, мистецьких, а також медичних наук, формування широкого світогляду здобувачів освіти у відповідності до сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства та утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей як важливої передумови до розвитку держави.

 

Виклики сьогодення є найважливішим чинником, що впливають на діяльність ІВТ.

Серед викликів можна виділити такі, з якими стикається кожний підрозділ Університету природничого спрямування, а саме:

– посилення конкуренції на ринку освітніх послуг і у наукових дослідженнях в Україні та за її межами;

– швидка зміна вимог роботодавців щодо професійних компетентностей працівників;

– прискорення цифровізації процесу навчання, частково зумовлену глобальною пандемією захворювання Ковід-19;

– зменшення кількості абітурієнтів, що бажають отримувати знання з природничих дисциплін;

– зміна поколінь науково-педагогічних і наукових працівників;

– зміна підходів до фінансування освіти і науки, перехід на фінансування на конкурсній основі.

 

         Разом з тим, є виклики, специфічні для ІВТ, що зумовлені тим, що Інститут є відносно новим підрозділом Університету.

Такими викликами є:

– необхідність організації ефективного навчального процесу та науково-дослідницької діяльності в умовах постійної зміни, оновлення аудиторної та наукової матеріально-технічної бази;

– зростання конкуренції з боку інших навчальних закладів, як тих, що вже існують, так і таких, створення яких планується, і які також як й ІВТ, орієнтуються на надання освітніх послуг в галузі наукоємних технологій.

 

ОСНОВНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

 

         З огляду на виклики, можна сформулювати такі конкретні завдання діяльності ІВТ, спрямовані на досягнення стратегічної мети:

 

І. Забезпечення високої якості освіти у галузі наукоємних технологій.

– подальша оптимізація наявних навчальних планів та програм з огляду на міждисциплінарність освіти, узгодженість обсягу та термінів викладання за різними природничими напрямками;

– відкриття та підтримка нових конкурентоспроможних спеціальностей і освітніх програм, у тому числі – програм дуальної освіти, орієнтованих на запити вітчизняного ринку праці; успішна акредитація освітніх програм згідно графіка;

– орієнтація при викладанні на «сильних» студентів, включення у навчальний процес даних про найновіші наукові досягнення у відповідних галузях природничих наук, а також інформації про потенційні галузі застосування нових знань, інноваційні технології, постійне оновлення цих даних;

– забезпечення практичної спрямованості освіти, активізація співпраці з державними та приватними структурами в рамках навчального процесу і проходження студентами практики; розширення кола закладів, установ та підприємств, які надаватимуть можливість проходження практики студентами та забезпечуватимуть їх подальше працевлаштування;

– забезпечення оптимального вкладу в навчальний процес інноваційних, цифрових методів, у тому числі з огляду на епідеміологічну ситуацію;

– подальше підсилення та розвиток кадрового потенціалу Інституту, сприяння професійному зростанню викладачів, стабільність та виваженість у кадровій політиці, підготовка молодих кадрів через аспірантуру, за рахунок академічної мобільності та стажування в закордонних університетах;

– запрошення провідних вчених з-за кордону до читання лекцій в Інституті;

– постійне покращення матеріального забезпечення лабораторій практикумів, постійна заміна програм лабораторних робіт з урахуванням найсучасніших досягнень в наукоємних технологіях; придбання та оновлення необхідного ліцензійного програмного забезпечення;

– активне залучення до освітньої діяльності інфраструктури та кадрового потенціалу індустріальних партнерів Інституту високих технологій (на основі Договорів про співпрацю), з метою надання студентам найактуальніших знань для майбутнього працевлаштування;

– розвиток міжкафедральної та міжфакультетської співпраці в Університеті з метою покращення його позицій у внутрішніх та міжнародних рейтингах;

– широке залучення студентів до наукових досліджень. Наукові дослідження у пріоритетних галузях повинні бути невід’ємною частиною навчального процесу;

– сприяння участі студентів Інституту в конкурсах наукових студентських робіт, розширенню можливості мобільності студентів у рамках міжнародних освітніх програм;

– створення нових та подальший розвиток наявних програм подвійного дипломування з університетами-партнерами, подальше поглиблення міжнародної співпраці в освітній та науковій сферах;

– впровадження англомовних курсів у магістратурі ІВТ та аспірантських курсів;

– розвиток академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів;

– постійний моніторинг якості навчання та викладання;

 

ІІ. Забезпечення ефективного, результативного науково-дослідного процесу, наукової роботи зі студентами, тісних міжнародних наукових зв’язків.

– Активна участь у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, Національного фонду досліджень України, інших установ державної та приватної форм власності;

– активна участь у конкурсах міжнародних проектів, зокрема Горизонт-Європа, Еразмус+, а також Національного Інституту Здоров’я  США з метою проведення спільних наукових досліджень та підготовки навчальних програм з провідними науковими та навчальними центрами світу;

– сприяння збільшенню кількості наукових досліджень з високим потенціалом публікації їх результатів у періодичних виданнях, що входять до провідних міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, та активному публікуванню результатів наукових досліджень співробітників Інституту у високорейтингових фахових виданнях;

– ретельний добір наукових кадрів ІВТ, головним принципом якого має бути результативність наукової роботи, її інноваційний потенціал. Підготовка власних наукових кадрів, які з самого початку своєї наукової діяльності керувалися б ідеєю міждисциплінарності наукових досліджень;

– участь у науковому процесі студентів, розв’язання ними не адаптованих, а реальних складних наукових проблем;

– надання пріоритету дослідженням у рамках міжнародної співпраці з провідними світовими науковими центрами Європи, США, Азії. Активний пошук нових партнерів для наукової співпраці;

– заробляння позабюджетних коштів на проведення наукових досліджень, зміцнюючи взаємовигідні стосунки з бізнес-структурами як в Україні, так і за кордоном;

– впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та виробництво, закріплення досвіду ІВТ у цьому виді інноваційної діяльності;

– участь у вітчизняних конференціях, виставках та семінарах з метою пропагування, реклами наукової діяльності Інституту;

– заохочення студентів до участі у міжнародних конференціях і семінарах, програмах стажування в закордонних університетах.

 

ІІІ. Розвиток інфраструктури Інституту.

– спільно з адміністрацією Університету, керівництвом інших факультетів та Інститутів, а також за участю всіх співробітників ІВТ та студентів розробити реалістичну програму розширення аудиторної бази Інституту, його навчальних та наукових лабораторій і впровадити цю програму в життя. Головним принципом цієї програми мають бути: приведення інфраструктури ІВТ у відповідність до сучасних масштабів Інституту, його стратегічної мети та конкретних завдань; узгодженість програми з планом стратегічного розвитку Університету на найближчий період; узгодженість дій з планами інших структурних підрозділів Університету, спрямованих на прогрес в галузі освіти та науки; прозорість діяльності; моніторинг виконання програми;

– активно долучитися до створення Центру міждисциплінарних прикладних досліджень Університету – сучасного високотехнологічного простору для проведення наукових досліджень найвищого світового рівня, фасилітації вищої освіти, інтеграції України у світовий дослідницький простір;

– при розробці планів розширення інфраструктури використати передовий досвід іноземних колег в подібних до ІВТ закладах та бізнес-партнерів ІВТ в Україні;

– активно проводити пошук ресурсів, додаткових до базового державного фінансування та спецкоштів Університету, для сучасного облаштування навчальних аудиторій та лабораторій. З цією метою проводити активну роботу з отримання вітчизняних і закордонних грантів на розвиток інфраструктури, залучати бізнес-партнерів ІВТ на взаємовигідних умовах, благодійних фондів, української діаспори за кордоном, звертатися за допомогою до іноземних наукових колег;

 

ІV. Розвиток сприятливої атмосфери стосунків між співробітниками Інституту та студентами на засадах загальнолюдських цінностей та підтримка позитивного іміджу ІВТ.

– вважати одним з найважливіших надбань ІВТ атмосферу відкритості, прозорості та доброчесності, що склалася у колективі, докладати зусиль для її збереження та пропагування;

– проводити діяльність, спрямовану на створення позитивного іміджу ІВТ у нашій країні та за кордоном. З цією метою виступати у мас-медіа, організовувати публічні лекції, постійно бути присутнім у соціальних мережах, організовувати дні відкритих дверей та інші заходи, націлені на інформування громадськості про освітню діяльність ІВТ, пропагування наукових досягнень ІВТ та новітніх високих технологій;

– постійно оновлювати веб-сайт ІВТ, зокрема, завершити створення його англомовної версії;

– підтримувати зв’язок з випускниками ІВТ, створити базу даних про наших випускників, підтримувати їх у їх науковій, виробничій чи освітній діяльності;

– сприяти підвищенню ролі студентського самоврядування, поважати думку студентської спільноти щодо всіх без винятку напрямків діяльності ІВТ;

– постійно працювати з потенційними абітурієнтами, інформувати їх про навчання в ІВТ, студентське життя, правила вступу. Активно сприяти діяльності Малої академії наук України та шкільному олімпіадному рухові.

 

УМОВИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

– об’єднання зусиль колективу ІВТ на її виконання, командний стиль роботи;

– дотримання принципів етики управлінської діяльності та колегіальності у прийнятті рішень;

– виваженість, ефективність та стабільність кадрової політики;

– підтримка стратегій розвитку кафедр Інституту;

– підтримка ініціатив Інституту, кафедр та структурних підрозділів керівництвом університету;

– постійний моніторинг стану виконання цілей і завдань.

 

План розвитку Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготував Заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор                                 

 

Комаров І.В.

 
ПРОГРАМА розвитку Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидата на посаду директора Інституту високих технологій Комарова Ігоря Володимировича