Вступ до біотехнології

Назва навчальної дисципліниВступ до біотехнології
Мова навчання, викладання та оцінювання результатівукраїнська
Освітня програма
Цикл вищої освітибакалавр
Семестр/триместр, у якому цей компонент викладається5
Кількість кредитів ЄКТС3
Типобов'язкова
Викладач (викладачі) які забезпечують викладання
Зміст дисципліниМета дисципліни:
Полягає в ознайомленні студентів з основами біотехнології та традиційними і сучасними дослідженнями в цій галузі, набутті теоретичних знань та формуванні навичок і умінь в області сучасної біотехнології.

Анотація навчальної дисципліни:
Метою вивчення дисципліни «Вступ до біотехнології» є ознайомлення студентів з теоретичними знаннями в області традиційної та сучасної біотехнології, отримання практичних умінь і навичок роботи в галузі біотехнології.

Завдання (навчальні цілі):
Завданнями курсу «Вступ до біотехнології» є ознайомлення студентів з традиційними та сучасними аспектами досліджень в галузі біотехнології. Курс «Вступ до біотехнології» є важливою складовою підвищення фундаментальної підготовки та вдосконалення їх умінь на старших курсах. Передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог.
Засвоївши дисципліну «Вступ до біотехнології» майбутні бакалаври повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань біотехнології у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань.
В результаті вивчення дисципліни «Вступ до біотехнології» майбутні магістри у відповідному напрямку підготовки повинні мати загальнокультурні та професійні компетенції у відповідності до переліку затвердженого наказом МОН України від 01.06.2016 р. за №600 «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти».
Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліниУспішне опанування курсу «Вступ до біотехнології» передбачає отримання наукових знань із застосування теоретичних основ фундаментальних та прикладних наук з біології, хімії та фізики. Лабораторні роботи в рамках представленого курсу принесуть реальні практичні навики роботи в області аналітичної біотехнології.
Обов’язкова література та інші навчальні ресурси/засобиОсновна: (Базова)
Елинов Н.П. Основы биотехнологии. / Москва: Наука.– 1995.– 601 с. <!—more—>
Божков А.И. Биотехнология. Фундаментальные и промышленные аспекты. - Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / Харьков.– 2005.– 364 с.
Кучук Н.В. Генетическая инженерия высших растений. / Киев: Наукова думка.– 1997.– 152 с.
Сорочинський Б.В., Данильченко О.О., Кріпка Г.В. Біотехнологічні (генетично модифіковані) рослини. – Видання друге, доповнене / Київ: КВІЦ.– 2006.– 220с.
Волова Т.Г. Биотехнология. / Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской Академии наук.– 1999.– 252 с.
Дзядевич С.В., Солдаткін О.П. Наукові та технологічні засади створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів. / Київ: Наукова думка.– 2006.– 255с.
Тривен М.Д. Иммобилизованные ферменты. / Москва: Мир .– 1983.– 213 с.
Евтушенков А.Н., Фомичев Ю.К. Введение в биотехнологию / Минск: БГУ._ 2002.- 105 с.Додаткова:
Мартиненко О.І. Методи молекулярної біотехнології: Лабораторний практикум / Київ: Академперіодика.– 2010.– 232 с.
Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. / Москва: Мир.– 2002.– 589 с.
Грачева И.М., Иванова Л.А. Биотехнология биологически активных веществ. / Москва: Элевар.–2006.– 453 с.
Dzyadevych S.V., Soldatkin A.P. Solid-state electrochemical enzyme biosensors / Київ: Академперіодика.– 2008.– 223с.
Войтович І.Д., Корсунський В.М. Інтелектуальні сенсори / редакційно-видавничий відділ з поліграфічною дільницею Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2007.– 514 с.
Конференції