Біосенсори

Назва навчальної дисципліниБіосенсори
Мова навчання, викладання та оцінювання результатівУкраїнська
Освітня програма 09.091 — Біологія (високі технології);
Цикл вищої освітибакалавр
Семестр/триместр, у якому цей компонент викладається8
Кількість кредитів ЄКТС3
Типобов'язкова
Викладач (викладачі) які забезпечують викладання
Зміст дисципліниМета дисципліни:
Полягає в ознайомленні студентів з основами розробки біосенсорів та традиційними і сучасними дослідженнями в цій галузі, набутті теоретичних знань та формуванні навичок і умінь розробки та створення біосенсорів різного типу.

Анотація навчальної дисципліни:
Метою вивчення дисципліни «Біосенсори» є ознайомлення студентів з теоретичними знаннями в області аналітичної біотехнології, отримання практичних умінь і навичок роботи в галузі біосенсорики.

Завдання (навчальні цілі):
Завданнями курсу «Біосенсори» є ознайомлення студентів з традиційними та сучасними аспектами досліджень в галузі біосенсорики. Курс «Біосенсори» є важливою складовою підвищення фундаментальної підготовки та вдосконалення їх умінь на старших курсах. Передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог.
Засвоївши дисципліну «Біосенсори» майбутні бакалаври повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань аналітичної біотехнології у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань.
В результаті вивчення дисципліни «Біосенсори» майбутні спеціалісти у відповідному напрямку підготовки повинні мати загальнокультурні та професійні компетенції у відповідності до переліку затвердженого наказом МОН України від 01.06.2016 р. за №600 «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти».
Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліниПопередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
Успішне опанування курсу «Біосенсори» передбачає отримання наукових знань із застосування теоретичних основ фундаментальних та прикладних наук з біології, хімії та фізики. Практичні заняття в рамках представленого курсу принесуть реальні практичні навички роботи в області створення біосенсорів.
Обов’язкова література та інші навчальні ресурси/засобиРекомендовані джерела :
Основна:
Дзядевич С.В., Солдаткін О.П. Наукові та технологічні засади створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів. / Київ: Наукова думка.– 2006.– 255с.
Тривен М.Д. Иммобилизованные ферменты. / Москва: Мир .– 1983.– 213 с.
Евтушенков А.Н., Фомичев Ю.К. Введение в биотехнологию / Минск: БГУ._ 2002.- 105 с.
Войтович І.Д., Корсунський В.М. Інтелектуальні сенсори / редакційно-видавничий відділ з поліграфічною дільницею Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2007.– 514 с.
Hall E.A.H. Biosensors. / Cambridge: Open University Press, 1991.- 351 р.
Eggins B.R. Chemical sensors and biosensors. / John Willey and Sons, LTD, 1998.
Корыта И., Дворжак И., Богачкова В. Электрохимия./ Москва: Мир, 1977.- 472 с.
Encyclopedia of Sensors, Ed. C.A.Grimes, E.C.Dickey, M.V.Pishko, American Scientific Publisher, California, USA, 2006, V. 7, P.331-339.
Bergveld P. Thirty years of ISFETOLOGY. What happened in the past 30 years and what may happen in the next 30 years // Sens. Actuators B. - 2003.- 88.- P. 1-20.


Додаткова:
Dzyadevych S.V., Soldatkin A.P. Solid-state electrochemical enzyme biosensors / Київ: Академперіодика.– 2008.– 223с.
Coulet P.R. What is biosensor // Biosensor principles and application / Eds. L.J.Blum, P.R.Coulet. – New York: Marcel Dekker, 1991. – 1-6.
Yu Lei, Wilfred Chen and Ashok Mulchandani Microbial biosensors //Analytica Chimica Acta, 2006, V. 568, # 1-2, P. 200-210.
Lindy Murphy Biosensors and bioelectrochemistry // Current Opinion in Chemical Biology, 2006. –V.10, #2, P. 177-184.
Silvana Andreescu and Jean-Louis Marty Twenty years research in cholinesterase biosensors: From basic research to practical applications // Biomolecular Engineering. - 2006. – V. 23, # 1, P. 1-15.
Aziz Amine, Hasna Mohammadi, Ilhame Bourais and Giuseppe Palleschi Enzyme inhibition-based biosensors for food safety and environmental monitoring // Biosensors and Bioelectronics. - 2006, V. 21, # 8, , P.1405-1423.
Конференції