Цимбалюк О. В.

Цимбалюк
Ольга
Володимирівна

otsymbal@knu.ua

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
Scopus
ORSID: 0000-0002-4524-7627


Премія Президента України для молодих вчених 2003 року
Посадапрофесор
КафедраКафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)доктор біологічних наук
Вчене званнядоцент
Публікації
Міжклітинні взаємодії, Київ, КНУ імені Тараса Шевченка 2023, 151 с., Навчальний посібник

ПАРАМЕТРИЧНИЙ ОДНОФАКТОРНИЙ ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ (методичні розробки до лабораторних занять з нормативного курсу «Статистичні методи в біології»), Київ, КНУ імені Тараса Шевченка 2022, 27 с., електронне видання

РЕЄСТРАЦІЯ І МЕХАНОКІНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СКОРОТЛИВОЇ АКТИВНОСТІ БАГАТОКЛІТИННИХ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ ПРЕПАРАТІВ ТРАВНОГО ТРАКТУ ЩУРІВ (методичні розробки до лабораторних занять з нормативного курсу «Анатомія та фізіологія людини і тварин»), Київ, КНУ імені Тараса Шевченка 2022, 37 с., електронне видання
Прилуцький Ю.І., Ільченко О.В., Цимбалюк О.В., Костерін С.О. Підручник «Статистичні методи в біології», Київ, «Наукова думка», 2017, 216 с. Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Грабчук Г.П. Войтешенко І.С. Федоренко Т.В. Науменко А.М. Латишенко Л.А.Фізика біосистем у формулах, термінах, схемах. Київ, Видавництво ЦП "КОМПРИНТ" 2017 р., 210 ст. Давидовська Т.Л., Грабчук Г.П., Цимбалюк О.В., Нурищенко Н.Є., Войтешенко І.C., Нипорко О.Ю., Науменко А.М.,Федоренко Т.В. Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни «Електробіофізика» для студентів фізичного факультету (спеціальність лазерна та оптоелектронна техніка) // В-во «ЦП «КОМПРИНТ», 2017, 65 c. Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Якунов А.В., Войтешенко І.С., Нипорко О.Ю., Федоренко Т.В., Науменко А.М. Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни «Фізика біосистем» для студентів фізичного факультету (спеціальність лазерна та оптоелектронна техніка) // В-во «ЦП «КОМПРИНТ», 2016, 64 c. Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Войтешенко І.C., Нипорко О.Ю., Федоренко Т.В. Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни «Фізика біосистем» та семінарських занять «Сучасні проблеми оптики» для студентів фізичного факультету // В-во «ЦП «КОМПРИНТ», 2014, 60 c. Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Мартинюк В.С., Шелюк О.В. Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни за блоком «Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика» для студентів біологічного факультету // В-во ТОВ «Сучасні печатні технології «Бавок», 2011, 62 с. Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Мартинюк В.С., Меленевська Н.В. Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни «Біофізика сенсорних систем» для студентів біологічного факультету // В-во ТОВ «Сучасні печатні технології «Бавок», 2011, 46 с. Ноздренко Д.М, Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Цимбалюк О.В. Навчальний посібник “Радіаційна біофізика” // К.: ВПЦ “Інтертехно-друк”, 2006, 163 с. Цимбалюк О.В., Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С. Навчальний посібник “Біофізика складних систем” для студентів біологічного факультету // К.: ВПЦ “Фітосоціоцентр”, 2006, 126 с. Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Жолос О.В., Прилуцький Ю.І., Цимбалюк О.В., Меленевська Н.В. Методичні розробки за модульно-рейтинговим принципом організації навчального процесу “Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика” для студентів біологічного факультету // К.: ВПЦ “Фітосоціоцентр”, 2006, 52 с. Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Жолос О.В., Прилуцький Ю.І., Цимбалюк О.В., Ляховецький Р.В. Навчальний посібник “Біофізика. Спецпрактикум з електробіофізики” // К.: ВПЦ “Фітосоціоцентр”, 2006, 138 с. Цимбалюк О.В., Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Ноздренко Д.М. Методичні розробки за модульно-рейтинговим принципом організації навчального процесу “Біофізичні основи регуляції складних систем” для студентів біологічного факультету // К.: ВПЦ “Фітосоціоцентр”, 2006, 48 с. Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С., Ноздренко Д.М. Навчальний посібник “Комп’ютерне моделювання біофізичних процесів” для студентів кафедри біофізики біологічного факультету // К.: ВПЦ “Вета копісервіс", 2005, 130 с. Прилуцький Ю.І., Богуцька К.І., Залоїло І.А., Оглобля О.В., Цимбалюк О.В., Мірошниченко М.С. Методичні вказівки до курсу “Інформатика” для студентів біологічного факультету // Київ, Видавничий центр «Київський університет», 2002, 67 с. A. M. Naumenko, L. M. Shapoval, T. L. Davydovska, I. S. Voiteshenko, A. Yu. Nyporko, O. V. Tsymbalyuk, V. F. Sagach Molecular Docking of Phenylethylamine and CGP54626 to an Extracellular Domain of the GABAB-Receptor, Neurophysiology, Vol. 50, No. 4, 2018, DOI 10.1007/s11062-018-9743-1 O. V. Tsymbalyuk Kinetics of relaxation of rat myometrium in conditions of inhibition of plasma membrane calcium pump and systems of active Са2+ transport of intracellular Са2+-depot, Biol. Stud., 2018: 12(2); 3–12 · DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1202.565 A. M. Naumenko, L. M. Shapoval, A. Yu. Nyporko, I. S. Voiteshenko, О. V. Tsymbalyuk, V. F. Sagach, T. L. Davydovska Computer Simulation of Molecular Interaction Between Baclofen and the GABAB Receptor, Neurophysiology. 2017, Volume 49, Issue 1, pp 2–7 А. М. Науменко, Л. М. Шаповал, О. Ю. Нипорко, І. С. Войтешенко, О. В. Цимбалюк, В. Ф. Сагач, Т.Л.Давидовська Моделювання молекулярної взаємодії баклофену і ГАМКВ- рецептораNeurophysiology / Нейрофизиология.—2017.—T. 49, № 1, ст. 3 – 8 Olga V. Tsymbalyuk, Anna M. Naumenko, Oleksandr O. Rohovtsov, Mykola A. Skoryk, Ivan S. Voiteshenko, Valeriy A. Skryshevsky, Tamara L. Davydovska Titanium Dioxide Modulation of the Contractibility of Visceral Smooth Muscles In Vivo. Nanoscale Research Letters. - 2017; 12:129 Naumenko A.M., Nyporko A.Yu., Tsymbalyuk O.V., Nuryshchenko N.Ye., Voiteshenko I.S., Davidovska T L. Molecular docking of nanosized titanium dioxide material to the extracellular part of GABAB-receptor // Studia Biologica – 2016. - Том 10, №3-4 – C.5-16. Цимбалюк О.В. Вплив каліксарену С-99 на скоротливу активність м’язів товстого кишечника щурів // Біологічні Студії / Studia Biologica – 2016. - Том 10, №3-4 – C.33-46. Tsymbalyuk O.V., Naumenko A.M., Skoryk M.A., Nyporko A.Y., Davidovska T.L., Skryshevsky V.A. Histamine- and nicotine-stimulated modulations of mechanic activity of smooth muscles in gastrointestinal tract at the impact of nanosized TiO2 material // Biopolymers & Cell . – 2016. - V. 32, Issue 2. – Р.140-149. Naumenko A.M., Nyporko A.Yu., Tsymbalyuk O.V., Golius A., Shapoval L.M., Davidovska T.L. Three-dimensional reconstruction of a full-size GABAB receptor // Neurophysiology. – 2015. – 5. – Р. 44-53. Цимбалюк О.В., Науменко А.М., Нипорко О.Ю., Давидовська Т.Л., Скришевський В.А. Збудження-гальмування гладеньких м'язів шлунку при взаємодії з нанорозмірним матеріалом диоксиду титану // Доповіді НАН України. – 2015. - № 10. - С. 85 – 92.
Проекти
Конференції1. О.В. Цимбалюк, А.М. Науменко, Т.Л. Давидовська Нанорозмірні матеріали як модулятори скорочувальної функції гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту / VII з'їзд Українського біофізичного товариства, 29-31 жовтня 2018 р.
2. A.M. Naumenko, A.Yu. Nyporko, O.V. Tsymbalyuk, I.S. Voiteshenko, T.L. DavidovskaThe analysis of potential binding sites of TiO2 nanoparticles docked to the extracellular part of GABAB1а V міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали». 23 – 26 серпня 2017р., Чернівці.
3. A.M. Naumenko, L.M. Shapoval, T.L. Davydovska, I.S. Voiteshenko, A.Yu. Nyporko, A.V. Tsymbalyuk, V.F. Sagach Analysisof GABAB receptor antagonists’ binding sites, Third Kyiv International Symposium «Smooth Muscles Physiology, Biophysics&Pharmacology: from genes and molecules to functions, disorders and the irnovel treatment opportunities».18 – 22 вересня 2017 р., Київ – Луцьк.