Наукова роботи кафедри спрямована на вивчення різноманітних фізичних ефектів, що відбуваються у мікро- та нанорозмірних структурах, а також на застосування цих ефектів для створення нових або вдосконалення існуючих пристроїв мікро- та наноелектроніки, розвитку перспективних нанотехнологій. Тематика наукових досліджень кафедри включає в себе три напрями:

1) Нанофізика, фізика поверхні. В цьому напрямку методами електронної мікроскопії проводяться дослідження структури матеріалів, морфології поверхні та фазового складу твердих тіл, тонких плівок, різноманітних нанооб’єктів (наноточок, нанониток, нанотрубок, нанокристалів, багатошарових наноструктур тощо).

2) Прикладна оптика розупорядкованих середовищ. Цей напрямок включає: застосування методів адаптивної оптики та волоконно-оптичної техніки для формування оптичних полів із заданими характеристиками у сильно розсіюючих середовищах, зокрема, біологічних тканинах; застосування градієнтних сенсорів хвильового фронту (сенсор Шека-Гартмана, сенсор на основі ефекту Талбота) для дослідження просторових характеристик когерентних оптичних хвиль; виготовлення та застосування голографічних оптичних елементів.

3) Надпровідна та магнітна мікро- та наноелектроніка. Даний напрям включає в себе дослідження електродинамічних властивостей надпровідників (зокрема, нових типів високотемпературних надпровідників) і надпровідних наноструктур, розробку нових пристроїв кріогенної електроніки (зокрема кубітів різного типу), вивчення магнітної динаміки і пов’язаних з нею динамічних фізичних ефектів у магнітних плівках, дротах, точках, багатошарових наноструктурах. Результати таких досліджень відповідають актуальним напрямам сучасної наноелектроніки – кріогенній наноелектроніці, квантовим обчисленням, спінтроніці, магноніці, спін-орбітроніці, нейроморфній наноелектроніці тощо.

Співробітники кафедри мають значний досвід практичної роботи в галузі нанофізики та наноелектроніки, регулярно беруть участь у виконанні вітчизняних та закордонних наукових грантів, активно співпрацюють з закордонними та вітчизняними університетами та науковими центрами.

Лабораторія оптичної і мікрохвильової обробки інформації та теорії середовищ

  • Завідувач НДЛ, к.ф.-м.н., с.н.с. Родіонова Т.В.

  • Заслужений професор КНУ, д.ф.-м.н., проф. Мелков Г.А.

  • Науковий керівник НДЛ, д.ф.-м.н., проф. Прокопенко О.В.

  • Науковий співробітник, к.ф.-м.н. Слободянюк Д.В.

  • Молодший науковий співробітник, к.ф.-м.н. Сіжук А.С.

  • Провідний інженер Деревніна З.М.

  • Провідний інженер Кондратович Ю.М.

  • Провідний інженер Романюк О.В.

Робота науково-дослідної лабораторії спрямована на дослідження властивостей різноманітних середовищ (суцільних, наноструктурованих середовищ, окремих наноструктур тощо) для розвитку методів передачі, обробки та збереження інформації за допомогою мікрохвильових, терагерцових і оптичних сигналів. При виконанні наукових досліджень органічно поєднуються методи експериментальної та теоретичної фізики, методи комп’ютерного моделювання. Результати наукових досліджень використовуються для розробки та створення нових базових елементів наноелектроніки, нанорозмірних електронних пристроїв, більш ефективних компонентів, перспективних для практики електронних схем і приладів.