Вибрані розділи загальної біології та цитології (для фізиків)Інcтитут/Факультет:
ІВТ
Курс: 1-Маг
Семестр: 1
Підсумковий контроль: залік
Лектор: Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент
Кафедра: Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Вид навчального курсу: Нормативний курс

 

Курс «Вибрані розділи біології» підготовлений по класичній схемі викладання природничонаукових дисциплін. Особливість курсу полягає в фундаментальному характері викладу предмету, Матеріал висловлюється від простого до складного, від молекулярного до біоценотичного рівня. Cуттєва увага приділяється висвітленню фізичної та хімічної природи біологічних явищ і процесів. Зокрема, детально розглядаються внутрішньомолекулярні і міжмолекулярні взаємодії, оскільки це має принципове значення для розуміння функцій органічних молекул і молекулярних машин. Особливістю аудиторії, на яку розрахований цей курс, є відсутність базової біологічної підготовки, що, в свою чергу, обумовлює, по-перше, необхідність детального висвітлення понятійного апарату біології, з іншого, викладення суттєвого об’єму фактичного матеріалу не лише в галузях молекулярної і клітинної біології, а й фізіологічного, біолого-систематичного та ценотичного (екологічного) спрямування з метою формування цілісного системного природничого світогляду.

Таким чином, дисципліна „ Вибрані розділи біології ” є однією з профілюючих для спеціалізації „Високі технології”, яка викладається в 1 семестрі магістратури в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 72 години аудиторних занять. З них 36 годин лекцій, 18 практичних та 18 годин семінарів. Передбачається, що студенти матимуть 72 години самостійної роботи. Підсумковий контроль у 1 семестрі – іспит.

Мета навчальної дисципліни „Вибрані розділи біології”: навчити студентів, що мають базову фізичну та/або хімічну підготовку орієнтуватися в біологічній проблематиці, дати цілісне уявлення про світ живого, ієрархічність його властивостей, рівні організації та структурованість живих систем та ті физико-хімічні процеси, які лежать в основі їх функціонування, сформувати у студентів цілісний і системний й погляд на органічний світ

Предметом навчальної дисципліни „Вибрані розділи біології” є загальні закономірності структури і функціонування живих систем від молекулярного до біосферного рівня і їх конкретні прояви на кожному з означених рівнів.

Курс поділено на 4 змістовні модулі: I модуль (1 кредит) включає в себе інформацію про багато рівність організації живого, принципи сучасної систематики живих організмів і молекулярні основи біологічних процесів.; II модуль(1 кредит) – клітинний рівень о; IІІ модуль (1 кредит) – організмений рівень організації живого, IV модуль (1 кредит) – видовий та біоценотичний рівень організації живого .

Вимоги до знань та вмінь.

Знати: основну парадигму сучасної біологічної науки, основні її поняття і терміни, теорії виникнення, формування та функціонування живих систем на різних рівнях організації.

Вміти: застосовувати  поняття і терміни сучасної біологічної науки, чітко розрізняти наукову, науково-популярну та псевдонаукову інформацію біологічної тематики, вміти цілісно і системно мислити.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дисципліна «Вибрані глави біології» є базовою для вивчення більшості курсів з циклів фундаментальної природничо-наукової підготовки та професійної підготовки. 

Перелік рекомендованої літератури:
 
  1. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология в 3-х томах. – М.: Мир, 2004.
  2. Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М., Бойко О. А., Бойко В. Р., Романенко П. О. Ботаніка. Водорості та гриби. — Київ, 2004.
  3. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж. И др. Молекулярная биология клетки. (в 3-х томах). – М.: Мир, 1994.
  4. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура И.С., Мірошниченко М.С.,Шуба М.Ф. Біофізика.- К., Обереги, 2001. 544 с
  5. Калинин Ф. Л. Основи молекулярной биологии. – К. Вища школа 1978.
  6. Одум Ю. Экология: В 2х т. Пер. с англ. — М.:. Мир, 1986
  7. Щєрбак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес ЮТ. Зоологія безхребетних: У 3 т. – К., 1995-1997.
  8. Мусієнко M.M Фізіологія рослин. – К.: Фітосоціоцентр. – 2001.
  9. Инге-Вечтомов СГ. Генетика с основами селекции.-М.: Высшая шк., 1989.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Нипорко О. Ю. Вибрані розділи загальної біології та цитології (для фізиків).pdf

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Нипорко О. Ю. Вибрані розділи загальної біології та цитології (для фізиків).doc

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Нипорко О. Ю. Вибрані розділи загальної біології та цитології (для фізиків).odt