Сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорівІнcтитут/Факультет: ІВТ
Курс: 2-Маг
Семестр: 1
Підсумковий контроль: залік
Лектор: Солдаткін О. П., д. біол. н., професор
Кафедра: Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Вид навчального курсу: Курс за вибором студентів
 

Метою вивчення нормативної дисципліни „Cучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів”: є ознайомлення студентів з сучасними аспекти розробки та створення біосенсорів різного типу та їх практичного застосування. Курс „Cучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів” є важливою складовою підвищення фундаментальної підготовки та вдосконалення їх умінь на старших курсах.

Предмет навчальної дисціпліни „Cучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорі” є сучасним мультидисциплінарним напрямком науки, який використовує фізичні перетворювачі різного типу та різноманітні біологічно селективні матеріали (ферменти, живі клітини, нуклеїнові кислоти та ін.) для розробки та створення нових біоаналітичних приладів із залученням сучасних технологій.

В курсі детально розглядаються найбільш поширені підходи до розробки сучасних біосенсорів: I модуль (1 кредит) – різні типи біосенсорів, використання різноманітних матеріалів та технологій створення сучасних перетворювачів біохімічного сигналу в електричний; II модуль (1 кредит) – методи створення біоселективних елементів біосенсорів, методи іммобілізації біоселективного матеріалу на поверхнях фізичних перетворювачів, прототипи таких систем, III модуль (1 кредит) – практичне застосування біосенсорів (варіанти застосування та галузі).

Вимоги до знань та вмінь.

Знати: основні типи сучасних біосенсорів, підходи до створення сучасних фізичних перетворювачів та біоселективних елементів біосенсорів, методи інтеграції живих молекул з неживими трандюсерами.

Вміти: самостійно іммобілізувати деякі ферменти та інші біологічні молекули на поверхнях оптичних та електрохімічних перетворювачів, створювати деякі найпростіші лабораторні пртотипи біосенсорів (наприклад, модель глюкозного, уреазного  електрохімічного біосенсора та модель ДНК-ового біосенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу) .

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дисципліна „Cучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорі” є складовою фундаментальної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” на спеціалізації «Високі технології», є підсумковим курсом, що в логіко-структурній схемі освіти на старших курсах спирається на курси, що вивчалися раніше: «Ензимологія», «Молекулярна біологія», розділи загальних курсів фізики та хімії, «Вибрані розділи математики та інформаційних технологій”, „Фундаментальні основи високих технологій”.

Перелік рекомендованої літератури:

Основна:

 1. С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін Наукові та технологічні засади створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів  / Київ: Наукова думка, 2006.-256с.
 2. S.V.DzyadevychA.P.Soldatkin Solidstate electrochemical enzyme biosensors / Київ: Академперіодика, 2008.-223с.
 3. І.Д.Войтович, В.М.Корсунський Інтелектуальні сенсори / редакційно-видавничий відділ з поліграфічною дільницею Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2007.- 514 с.
 4. М.Д. Треван, Иммобилизованные ферменты: введение и применение в биотехнологии / Москва: Мир,
 5. E.A.H.Hall, Biosensors / Cambridge: Open University Press, 1991.– 351 р.
 6. B.R. Eggins, Chemical sensors and biosensors – John Willey and Sons, LTD, 1998.
 7. И. Корыта, И. Дворжак, В. Богачкова Электрохимия – Москва: Мир, 1977.- 472 с.
 8. Encyclopedia of Sensors, Ed. C.A.Grimes, E.C.Dickey, M.V.Pishko, American Scientific Publisher, California, USA, 2006, V. 7, P.331-339.

 
Додаткова:

 1. Bergveld P. Thirty years of ISFETOLOGY. What happened in the past 30 years and what may happen in the next 30 years // Sens. Actuators B. – 2003.- 88.- P. 1-20.
 2. Coulet P.R. What is biosensor // Biosensor principles and application / Eds. L.J.Blum, P.R.Coulet. – New York: Marcel Dekker, 1991. – 1-6.
 3. Yu Lei, Wilfred Chen and Ashok Mulchandani  Microbial biosensors //Analytica Chimica Acta, 2006, V.  568, # 1-2,   P. 200-210.
 4. Lindy Murphy Biosensors and bioelectrochemistry // Current Opinion in Chemical Biology, 2006. –V.10, #2,  P. 177-184.
 5. Silvana Andreescu and Jean-Louis Marty Twenty years research in cholinesterase biosensors: From basic research to practical applications // Biomolecular Engineering – 2006. – V. 23, # 1, P.  1-15.
 6. Aziz Amine, Hasna Mohammadi, Ilhame Bourais and Giuseppe Palleschi Enzyme inhibition-based biosensors for food safety and environmental monitoring // Biosensors and Bioelectronics. – 2006, V. 21, # 8, , P.1405-1423.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Солдаткін О.П. Сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів.doc

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Солдаткін О.П. Сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів.odt

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Солдаткін О.П. Сучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів.pdf