Природні сполуки та біомолекули (цикл підготовки для фізиків)Інcтитут/Факультет: ІВТ
Курс: 1-Маг
Семестр: 1
Підсумковий контроль: залік
Лектори: 
Нипорко О. Ю., к. біол. н., доцент
Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент
Кафедри: 
Кафедра супрамолекулярної хімії та біохімії
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Вид навчального курсу: Нормативний курс

 

Вступ . Дисципліна «Природні сполуки та біомолекули» є базовою дисципліною для спеціальності «Високі технології». Вона викладається протягом 1-го семестру магістратури в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), що становить 68 годин аудиторних занять (68 годин лекцій) та 76 годин самостійної роботи. Підсумковий контроль  – іспит.

Мета і завдання навчальної дисципліни «Природні сполуки та біомолекули»: надати студентам базові знання з

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дисципліна «Природні сполуки та біомолекули» є базовою для розуміння і вивчення більшості курсів з циклів фундаментальної природничо-наукової підготовки та професійної підготовки. 

Перелік рекомендованої літератури:
 

Основна:

 1. Марч Дж. Органическая химия: В 4 т. М.: Мир, 1985.
 2. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. М.: Мир, 1974.
 3. Нейланд О.Я. Органическая химия. М.: Высшая школа, 1990.
 4. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии: В 2 т. М.: Мир, 1978.
 5. Терней А. Современная органическая химия: В 2 т. М.: Мир, 1981.
 6. Реутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П. Органическая химия: В 4 частях. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 г.
 7. Химия высокомолекулярных соединений.
 8. Е.Д.Щукин, А.В.Перцов, Е.А.Амелина. Коллоидная химия. М., «Высшая школа», 2006.

Додаткова:
 

 1. Бочков А.Ф., Смит В.А. Органический синтез. М.: Наука, 1987.
 2. Вацуро К.В., Мищенко Г.Л. Именные реакции в органической химии. М.: Химия, 1976.
 3. Ласло П. Логика органического синтеза. М.: Мир, 1998. В 2 т.
 4. Мандельштам Т.В. Стратегия и тактика органического синтеза. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.
 5. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии: В 2 кн. М.: Химия, 1974.
 6. Потапов В.М. Стереохимия. М.: Химия, 1978.
 7. Потапов В.М., Кочетова Э.К. Химическая информация. Где и как искать химику нужные сведения. М.: Химия, 1988.
 8. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. М.: Мир, 1977.
 9. Салем Л. Электроны в химических реакциях. М.: Мир, 1985.
 10. Титце Л., Айхер Т. Препаративная органическая химия. М.: Мир, 1999.
 11. Физер Л., Физер М. Реагенты для органического синтеза: В 7 т. М.: Мир.
 12. Яновская Л.А. Современные теоретические основы органической химии. М.: Химия, 1978.
 13. Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія (2-е видання, перероблене). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К., Кондор, 2005.
 14. Іщенко В. В., Ковтуненко В. О., Тилтін А. К. Нуклеофільне заміщення при насиченому атомі вуглецю. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 1997.
 15. Іщенко В. В., Ковтуненко В. О. Синтези на основі магній- та цинкорганічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2004.
 16. Воловненко Т.А., Воловенко Ю.М. Окиснення органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 17. Воловенко Ю.М., Іщенко В.В. Кількісний елементний і функціональний аналіз органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 18. Хиля О.В., Воловенко Ю.М. Аліфатичні аміни та амінування. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 19. Горічко М.В. Ароматичні аміни та діазосполуки. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.

 
Електронні підручники, що розміщені на сайті хімічного факультету:

 1. Іщенко В. В., Ковтуненко В. О., Тилтін А. К. Нуклеофільне заміщення при насиченому атомі вуглецю. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 1997.
 2. Іщенко В. В., Ковтуненко В. О. Синтези на основі магній- та цинкорганічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2004.
 3. Воловненко Т.А., Воловенко Ю.М. Окиснення органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 4. Воловенко Ю.М., Іщенко В.В. Кількісний елементний і функціональний аналіз органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 5. Хиля О.В., Воловенко Ю.М. Аліфатичні аміни та амінування. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 6. Горічко М.В. Ароматичні аміни та діазосполуки. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2006.
 7. Войтенко З.В. Відновлення органічних сполук. Навч. посібник для студентів хімічного факультету КНУ, 2007 р.