Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень

 
Інcтитут/Факультет: ІВТ
Курс: 1-Маг
Семестр: 2
Підсумковий контроль: іспит
Лектори: 
Давидовська Т. Л., д. біол. н., професор
Солдаткін О. П., д. біол. н., професор
Опилат В. Я., к. ф.-м. н., доцент
Гринь С. В., M.Sc., асистент
Кафедри:
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біофізики
Вид навчального курсу: Нормативний курс
 

Дисципліна “Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень” є дисципліною циклу професійної підготовки студента для спеціальності «магістр  природничих наук та високих технологій» яка викладається в 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 51 години аудиторних занять. З них 34 годин лекцій, 17 годин лабораторних та 57 год. самостійної роботи. Підсумковий контроль у 2 семестрі – екзамен.

Метою вивчення дисципліни “Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень” є ознайомлення студентів з загальними відомостями про метрологію, методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин, засвоєння класичних та сучасних методів визначення фундаментальних параметрів фізичних, хімічних та біологічних об’єктів досліджень. Значну увагу приділяється в курсі методам та засобам автоматизації досліджень, заходам, що сприяють точності та достовірності результатів. В основі біологічних методів досліджень лежить використання різноманітних живих біоселективних матеріалів (ферменти, живі клітини, нуклеїнові кислоти, компоненти імунохімічної реакції та ін.) і фізичних та хімічних методів досліджень. Курс “Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень” є  дисципліною яка базується на знаннях студентів, отриманих у курсах електрики, оптики, атомної фізики, фізики твердого тіла, фізики поверхні, напівпровідникової електроніки, мікро- та наноелектроніки, молекулярної біології, біофізики.

Предметом навчальної дисципліни “Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень” є методи визначення фізичних параметрів матеріалів електроніки, що є базовими для виготовлення сенсорів – як джерел первинної інформації про властивості фізичних, хімічних та біологічних об’єктів, електронних перетворювачів сенсорних сигналів, систем обробітку експериментальних даних та виділення з них науково-значимої інформації.

Перелік рекомендованої літератури:
 

Література до змістовного модулю 1:

І. Батавин В.В., Концевой Β.Α., Федорович й.В. Измерение пара­метров полупроводниковых материалов и структур. – М.; Радио и связь, 1985. – 264 с.

2. Воробьев Ю.В., Добровольский Β.Η., Стриха В.И. Методы иссле­дования полупроводников. – Киев::Выща шк., 1988. – 231 с.

3. Методы получения и измерения низких и сверхнизких температур /Под ред. Б.И.Веркина. – Киев: Наук. думка, 1987. – 197 с.

4. Павлов Л.П. Методы измерения параметров полупроводниковых материалов. – М.: Высш. шк., 1987. – 239 с.

5. Уайт Г.К. Экспериментальная техника в физике низких темпера­тур. – Μ.: ΓΚ”\-ϋΙ, Ι96Ι. – 368 с.

 

Література до змістовного модулю 2:

І. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П’ятницький І.В. Аналітична хімія. – К. :Вища школа, 1982. – 544 с..

2. Основы аналитической химии. В 2 кн./ Под ред. Ю.А.Золотова. М.: Высш.шк., 2002.

3. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. В 2х т./ Под ред. Р.Кельнера, Ж.-М. Мерло, М. Отто, М. Видмера. – М.: Мир, 2004.

4. Отто М., Современные методы аналитической химии. В 2х т. – М. Техносфера. 2006.

5. Алемасова А.С., Рокун А.М., Шевчук І.О. Аналітична атомно-абсорбційна спектроскопія.-Севастополь: Вебер, 2003.

 

Література до змістовного модулю 3:

Основна:

  1. Мартиненко О.І. Методы молекулярної біотехнології: лабораторний практикум / За науковою редакцією чл.-кор. НАН України Д.М.Говоруна, Київ: Академперіодика, 2010, 231 с.
  2. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Войцицький В.М. Сучасні методи біохімічних досліджень. / Учбовий посібник. – К. Фітосоціоцентр, 2001, 424 с.
  3. Остерман С.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. Электрофорез и ультрацентрифугирование. / М.: Наука, 1981, 237 с.
  4. Дзядевич С.В., Солдаткін О.П.. Наукові та технологічні засади створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів. / За науковою редакцією акад. НАН України Г.В.Єльської, Київ: Наукова думка, 2006, 255 с.

Додаткова:

  1. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Молекулярное клонирование: Методы генетической инженерии. / М.: Мир, 1984, с. 394.
  2. Бабский В.Г., Жуков М.Ю. Биофизические методы. Теоретические основы электрофореза. / М. изд-во МГУ, 1990, с. 90.
  3. Анализ генома. Методы. / Под редакцией К.Дейвиса, М.: «Мир», 1990, 246 с.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА – Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень.pdf

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА – Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень.doc

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА – Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень.odt