Янчук П.І.

Янчук
Петро
Іванович

petro.yanchuk@knu.ua

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
Scopus
YanchukPI_CV-2019


1995 р. отримує грант-запрошення для участі у Міжнародному симпозиумі по іннервації органів ШКТ до Японії (м. Мацуяма), де представляє доповідь присвячену ролі різних рівнів ЦНС у регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки. 1997 р. та у 1999 р. він отримує гранти-запрошення на Фальк-симпозиуми по захворюваннях печінки до Німеччини (м. Фрайбург) і Швейцаріїї (м. Базель) відповідно та робить доповіді стосовно механізмів виникнення та розвитку одного з найтяжчих захворювань – портальної гіпертензії. 2004 р. за науково-дослідну роботу по з’ясуванню механізмів виникнення та розробку спосбу лікування тяжкого захворювання печінки та інших органів ШКТ – портальної гіпертензії отримав Відзнаку Київського міського голови у напрямі “Діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань”. Результати отриманих досліджень опубліковані у колективній монографії «Актуальні аспекти внутрішньої медицини».
Посадастарший науковий співробітник
КафедраКафедра супрамолекулярної хімії
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)доктор біологічних наук
Вчене званняпрофесор
ПублікаціїМонографії: 1. Янчук П.І. Нейрогуморальна регуляція кровообігу і тканинного дихання печінки. Київ: «Вік принт» - 2014. – 304 с. 2. Янчук П.И. Моделирование портальной гипертензии и поиски подходов к ее коррекции. Актуальные аспекты внутренней медицины. – Новосибирск: «СибАК». – 2013. – С.26-46. Навчальний посібник: Мельничук Д.О., Томчук В.А., Янчук П.І. та ін. Методи дослідження функціонального стану печінки та біліарної системи. Київ: «НУБіП України». – 2015. – 415 с. Статті (основні, усього більше ніж 135 робіт) 1. Янчук П.И., Цыбенко В.А. Изменения печеночного кровообращения при раздражении продолговатого мозга // Физиол. журн. АН УССР.-1986.-Т.32, №4.-С.449-455. 2. Янчук П.И., Дубилей Т.А., Цыбенко В.А. Влияние катехоламинов на кровообращение в печени // Биологические науки.-1990.-№10.-С.97-104. 3. Tsybenko V.A., Yanchuk P.I. Central nervous control of hepatic circulation // Jornal of the Autonomic Nervous System.-1991.-V.33.-P.255-266. 4. Янчук П.І., Цибенко В.О. Спосіб прижиттєвого визначення вмісту крові в органах тварин. Патент України UA No4062.-1994. 5. Tsybenko V.A., Yanchuk P.I. Сentral and peripheral activation of sympathetic innervation of liver: effects on hepatic blood flow and respiration. In.: Liver innervation and neural control of hepatic function. T. Shimazu. (Edit.). - London. - 1996.-P.265–273. 6. Янчук П.И., Цыбенко В.А. Нейрогуморальные механизмы гипоталамической регуляции кровообращения и тканевого дыхания в пчени // Архив клинической и экспериментальной медицины. - 2000. - Т.9, №1. - С.135-137. 7. Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Максименко В.Б., Янчук П.И., Кравчук А.А., Билык Л.Н. Интегральные закономерности регуляции доставки и потребления кислорода в организме человека // Российский физиол. журн. им. И.М.Сеченова – 2006. – Т.92, №12. – С. 1412-1418. 8. Янчук П.І., Русінчук Я., Терехов А. Вплив ендотеліну-1 на кисневий баланс і теплотворення печінки // Фізіологічний журнал. – 2008. – Т. 54, №6. – С. 38–41. 9. Ghazaee S.P., Gorenko Z.A., Karbovska L.S., Veselsky S.P., Yanchuk P.I., Makarchuk M.Y. Desmopressin stimulates bile secretion in anesthetized rats. // Gen. Phisiol. Biophys. – 2010. - Jun; 29(2). - P. 151-159. 10. Yanchuk P.I., Prikhodko T.P, Pasichnichenko O.M., Terekhov A.A., Tsybenko V.O. Mechanisms of Contractile Action of Acetylcholine on Hepatic Vein // Intern. J. Physiology and Pathophysiolgy. – 2011. – V.2, №4. – Р.379-387. 11. Grinchenko O.A., Yanchuk P.I. Pathways of Taurine Influences on the Gastric Secretion // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2011. – V. 2, № 3. – P. 199-211. 12. Баскаков М.Б., Желудева А.С., Гусакова С.В…Янчук П.И. и др. Ионные механизмы действия монооксида углерода на сократительные свойства гладких мышц артериальных сосудов // Фізіол. журн. – 2013. - Т. 59, № 3. – С.18-24. 13. Янчук П.І., Виноградова О.О., Пасічніченко О.М., Костенко С.С.. Участь простаноїдів у механізмі скоротливих реакцій ворітної вени щурів на адреналін та норадреналін // Фізіологічний журнал. – 2013. – Т.59, №6. - С.43-48. 14. Veselska N.S., Ghazaee S.P., Yanchuk P.I., Makarchuk N.Yu. Bile synthesis peculiarities following changes in the functional state of the endothelin receptors. Jordan jornal of biological scinces. – 2014.- V.7, №4. – P. 287-291. 15. Yanchuk P.I., Bondzyk O.V., Reshetnik Ye.M., Veselsky S.P. Effect of L-arginine on oxygen balance of the liver and the bile secretion function // Intern. J. Physiology and Pathophysiology. – 2014. – V.5, N2. – P. 1-11. 16. Янчук П.І., Атамнах С.М., Решетнік Є.М., Левадянська Ю.А., Нікітіна Н.О., Весельський С.П.. Роль серотоніну в регуляції тканинного дихання і жовчосекреторної функції функцій печінки / // Фізіологічний журнал. – 2015. – Т. 61, № 2. – С. 103-111. 17. Vovkun T.V., Yanchuk P.I., Shtanova L.Y., Shalamay A.S. Tissue blood flow in the digestive organs of rats with acute pancreatitis after corvitin administration у // Physiol Zh. – 2015. – T 61, №6. – P. 53–59. . 18. Виноградова О.О., ЯнчукП.І., Пасічніченко О.М. Роль тромбоксану та лейкотрієнів у реалізації скоротливих реакцій ворітної вени, викликаних дією ацетилхоліну та норадреналіну / // Фізіологічний журнал. – 2015. – Т.61, №3. – С.70-75. 19. Янчук П.І., Слободяник Л.О. Роль сірководню у регуляції кровообігу в печінці // Фізіологічний журнал. – 2015. – Т. 61, №3. – С. 28-34. 20. Вовкун Т.В., Янчук П.І., Штанова Л.Я., Весельський С.П., Шаламай А.С. Зовнішньосекреторна функція печінки щурів при дії корвітину // Фізіологічний журнал – 2016. – Т. 62, №3. – С. 30-38. 21. Vovkun T.V., Yanchuk P.I., Shtanova L.Y., Veselskiy S.P.,, Filimonova N. B., Shalamay A.S., Vedmid V. G. The features of bile acids exchange in rats under the influence of corvitin // Ukr. Biochem. J. - 2017 - V. 89, № 5. - P. 106-116. 22. Vovkun T.V., Yanchuk P.I., Shtanova L.Y., Veselskiy S.P.,, Filimonova N. B., Shalamay A.S., Vedmid V. G. Water-soluble quercetin modulates the choleresis and bile lipid ratio in rats . Gen. Physiol. Biophys. – 2018. - V.37. P. 111–120.
Проекти
КонференціїБільше ніж 150 конференцій